ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook


  • လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Shortcut key Macbook
           မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ (IT) တီႈၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ေတမႃး လၢတ်ႈႄၼ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၶွမ်း Macbook Pro လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းႁ်ႂႈမၼ်းၵႂႃႇလႆႈဝၢႆး မႃးဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Mouse ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးေၵႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉဝႆႉ Macbook Pro ဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ပူၼ်ႉ ယၢမ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃး ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင် Acer, HP , Dell ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်မႃးၼ်ႂးပီႊ 2013 မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်းမႃးယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်း ၶွမ်ႇ IOS , Appel Macbook Pro မႃးၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႄတႉႄတႉ လုၵ်ႉတီႈယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း မႃးယဝ်ႉ မႃးလၢႆပိင်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်း Mac ။


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook Pro (Touch)
    
            မိူဝ်ႈႄတႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉေတႉ  ေပႃးၶ်ႂႈၸ်ႂသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂ ယဝ်ႉေၵႃႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈၼ်ႂးၽူင်း ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မႃးသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်းေၵႃႈ သ်ႂႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸ်ႂၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးေၵႃႈ ဢဝ်လႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။
            ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တူၺ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈေၼႃႇ ဝႃႇလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook ၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook

                ေပႃးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ပိုတ်ႇၶွမ်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ ဢွၼ်ၵတ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၵၼ်ယူႇ။
                သင်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook မိူၼ်ၵၼ် ယူႇ သမ်ႉႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ ပ်ႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။


  •  သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts