AirPods ပဵၼ်သင်


  •  AirPods ၼႆႉပဵၼ်သင်?

                ေပႃးေတလၢတ်ႈ လွင်ႈ AirPods ၼႆ ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈေတမီးတၢင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတတႅမ်ႈ ေတလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။

            တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈႁူႉၼႃႇ ေမႃၼႃႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီ သမ်ႉၶႆႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။


  • AirPods

           AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ Apple ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၊ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ Apple ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄတႉ ေတမီး AirPods Pro ႄလႈ AirPods 2 (Or) AirPods လၢႆလၢႆၼႆေၵႃႈဝႃႈ။ ၼ်ႂးသွင်ၶိူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢၼ်သူၼ်ၸ်ႂၽ်ႂသူၼ်ၸ်ႂမၼ်းႄလႈ တႃႇ ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈထုၵ်ႇၽ်ႂထုၵ်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်းေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလီတၢင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

  • AirPods Pro
        ေပႃးပဵၼ် AirPods Pro ၼႆႉ သဵင်ႈမၼ်းေတထွမ်ႇလႆႈလီ သင်ဝႃႈဢဝ် ဢၼ်ထွမ်ႇႁူသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးႁူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် သင်ေသဢိတ်း ေတလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလွင်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈသဵင်မၼ်းေတၶႅမ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းေႁႃလူတ်ႉေႁႃၵႃးၶဝ်ႄလႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄတႉ မၼ်းၸၢင်ႇမီး ေၽးလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈသင် သ်ႂႇဢၼ်ထွမ်ႇႁူ AirPods Pro ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပၢင်မူၼ်သိူဝ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လိူဝ်ေသငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလင်လီယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင် ထႅင်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ် ၵူၺ်းၸိူဝ်းႁူၼူၵ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸ်ႂ Music ၶဝ် ၼႆႉေတဢွၼ်ၵၼ် ၵျိုၵ်ႈ AirPods Pro ၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉ AirPods Pro ဝႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉမႃး သုၵ်ႉၸ်ႂမႃး ၶ်ႂႈယူႇေၵႃႉလဵဝ် ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းယႃၸ်ႂ ဢမ်ႇၶ်ႂႈငိၼ်းသဵင်ၽ်ႂၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၸ်ႂၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်တီႈဝႆႉယူႇ သင်ဢဝ် AirPods Pro သ်ႂႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂးႁူယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင်ႄတႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းယူႇ။AirPods Pro Vs AirPods (Or)2

  • AirPods (or)2

                AirPods တူဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႂၢမ်းေၵႃႈထွမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈေၵႃႈေတ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ႄတႉ AirPods ယူဝ်းယူဝ်းတူဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းေတဢမ်ႇေႁႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ ႁဝ်းလႆႈလီလီ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း AirPods Pro ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၵျိုၵ်ႈၽ်ႂၵျိုၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈမၼ်ႈေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဢူၺ်ႈေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂၵၼ်လီယူႇဝႃႈ သင်ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၶွင် ေတသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးထုၵ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

                AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဢမ်ႇမီးပႃးသၢႆေသ မၼ်းေတၸ်ႂႉတိုဝ်း Join ၵၼ်လႆႈတၢင်း IPhone , IPad , Macbook Pro/Air , မိၵ်ႈမၢႆ Apple ၵူႈလုၼ်ႈလုၼ်ႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂလီ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈထၢမ်ႇမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts