ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


  • ပိုၼ်းၵႅမ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်
            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉထိုင် ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆ ၶႃႈႄလႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိတ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶတ်းၸ်ႂႁႃ ၵဵပ်းသိမ်းဢဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ေသေတၶိုၼ်းမႃး ၸႅၵ်ႇႄၽပၼ်တၢင်းႁူႉၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
               ေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၼႆႉႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽြႃး ဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမႃးယူႇၶႃႈ။
ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႇ ေတမီးလွင်ႈ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းယူႇႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း  သႅင်သိုၵ်း  ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်းၼွမ်းၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေသၶႃႈႁဝ်း ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


            ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts