ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS


တီႈမၢႆတွင်းၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS

           မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.07.2019 လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ Thai PBS ၶဝ်ေသ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉလွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၽူႈမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ႄလႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶႃႈႁဝ်းၶႃႈ (သႅင်သိုၵ်း) ၶဝ် ေတႉ ေတမီးၶႃႈႁဝ်း (သႅင်သိုၵ်း) ႄလႈ ၽူႈၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼူၼ်းႁွမ် ( N.H ) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ
  1. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း
  2. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ တုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸ်ႂ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
  3. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈႄၽး ဢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼ်ႂးမိူင်းမႃး
           ေတလႆႈဝႃႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉၶဵၵ်ႇထႆး ၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးႄလႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

         တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၵူႈတီႈတီႈ ေပႃးေတလႆႈႁူႉလႆႈႁၼ် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇေၵႃႈ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ၶၢဝ်ႇမၼ်း မီးလွင်ႈၸၼ်ၸ်ႂ ႄလႈ မီးလွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈေၵႃႈ  ပိူၼ်ႈတိုၼ်းဢွၼ် ၵၼ်သူၼ်ၸ်ႂ ႄလႈ ၶဝ်ႈၸ်ႂၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၵၢၼ်ထႆႇ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉထႆး Thai PBS ၶဝ်ၼႆႉၶဝ် ေတ မႃး ၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းထႆႇဢဝ် လွင်ႈပဵၼ် ႄတႉမီးႄတႉ လၢႆလၢႆႄလႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ထႆႇ Video မီးၵႂႃႇ 4 ဝၼ်း ( ႄတႇထႆႇ ဝၼ်းထီႉ 03-6.07.2019 )  ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈ ၼိူဝ်လွႆၼႆႉ သမ်ႉၺႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၾူၼ် တူၵ်းႄလႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးေၵႃႈယၢပ်ႇ တၢင်းေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးလီႄလႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၽွင်ႈ ယူႇ။

ၾူၼ် ေၵႃႈတူၵ်းတင်းဝၼ်း

ၵၢၼ်ထၢမ်ႇတွပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ထႆႇဢဝ် ေၶႃႈမုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

ထၢမ်ႇတွပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမ်ႂႇ

          ႄတႇဝၼ်းထီႉ 03-06 ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ၾူၼ်တူၵ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  သမ်ႉေပႃးဢမ်ႇလႆႈႁၼ် လႅတ်ႇဢွၵ်ႇေသဢိတ်းယဝ်ႉ ၵတ်းေၵႃႈၵတ်း ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထႆးၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇမႃးတီႈ မိူင်း ထႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈႁၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇဢိတ်းဢိတ်းယူႇ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ယူႇတီႈ ၵတ်း။

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸမ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ

ထႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းပဵၼ်ၸုမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

         ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၼႆႉ  ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်  လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈထႆႇ ၵဵပ်းေၶႃႈ မုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁူႉလႆႈႁၼ်မီးမႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႄလႈ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ေတမီလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ႄလႈ ေတမီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႇၵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇၶတ်းၸ်ႂၵႂႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈယူႇ။ ၼ်ႂးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈ မုၼ်း ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းႄတႉ ေတပဵၼ်ၶႃႈႁဝ်း (သႅင်သိုၵ်း ) ႄလႈ ၼွၼ်းႁွမ် ( N.H ) ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း Thai PBS ၶဝ် သမ်ႉေတမီးယူႇ (3) ေၵႃႉ  ပီႈတွၼ်ႇ ၊ ပီႈသၢၼ်းႄလႈ ပီႈလိုဝ်ႉ ၶဝ် ေတလႆႈ ႁၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႄတႉႄတႉ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts