ပိုၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA_ESS         ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ ၵိူတ်ႇႁၼ် ၼႃႈမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵိတ်းၵိတ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လူင်ႈၼႃႈၸမ်​​တေလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉမိူင်းယၢင်း (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶဵင်းႁဵင်​​ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ တႃႈ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႃႈ​​ၵေႃႈယူႇ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၼႆႉ ​​ပေႃႈမၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းဢင်းၵိတ်း​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႄႈသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈ​​ၵေႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈဢင်းၵိတ်းမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ Michael David ဝႃႈၼႆ​​သေ ၽွင်းမိူဝ်ႈ​​ၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိင်ႇ​​မေႇရီႇ (St. Mary Convent တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵိၼ် ၼွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၽေႃႇတႃႇ​​သေ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းသမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်​​သေ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ သၢမ်ပီ ယွၼ်ႉဝႃႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ လႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉလီၵၼ်ယူႇ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ မၢတ်ႈၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ပဵၼ်ပီႈ​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ​​သေ ႁွင်ႉဝႃႈ ပီႈၼုမ်ႇပၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 
                   ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း တင်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိင်ႇ​​မေႇရီႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်​​သေ ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​ၵေႃႉလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ​​တိတ်း​​တေႃႇ​​တေႉမီးဝႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း လႆႈၶိုၼ်ႈပၢႆး​​မေႃယႃတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင်တႃႈၵုင်ႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇတႄႉ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် တႃႇ​​တေလႆႈၸုမ်ႈၶူး BA တီႈတႃႈၵုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ 

 NDAA_ESS

            မိူဝ်ႈပီ 1958/ 1959 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ႁူႉဝႃႈ​​တေလႆႈၸုၼ်ႉဢႃႇမႃႇၸဝ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈငႃးၶမ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇတလ တင်းၽူႈၵုမ်းၵမ်​​ယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢူးပတိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်​​ ပီ 1958 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ​​ၵေႃႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ''သိူဝ်ႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး (SNA) ယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1960 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ (​​သေႃးယၼ်ႇတ) ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ယူႇ​​သေ ထိုင်မႃးပီ 1964 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်း​​ၽေဢွၵ်ႇၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ (SNA) ၼႆႉ ၽွတ်ႈလႆႈတပ်ႉၵွင်လူင် (7)ၵွင်ယူႇ။ SNA ၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး၊ သီလူး၊ မိူင်းယွင်း လႄႈ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1965 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈငႃးၶမ်း လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ဢူးပတိၼ်း ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပီ 1966 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပူဝ်ႇမွင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ထႅင်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင်​​ၵေႃႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႆ​​သေ ဢၼ် (SNA ) တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းယၢင်း မိူင်းမ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉတပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈၵွင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ 

    
မိူဝ်ႈပီ 1962 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄႇဝိၼ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၢႆး​​မေႃယႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ​​သေ ၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမႃးမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈ (SNA ) ဢၼ်ဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1967 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ႉမိၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၢၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇၶဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ (SNA) ​​သေ ​​ၵေႃႇတင်ႈ ''တပ်ႉႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး'' ယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉ​​ၵေႃႈႁႅင်းယူပ်ႈယွမ်းမႃး 1970 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢႆသွင် ၼၢၼ်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉ (600) ​​ၵေႃႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းဢူၺ်း​​ၵေႃႉမၼ်း ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းလၢဝ်း ဝၢႆးမႃး ၵႂႃႇယူႇတီႈမႄႈသၢႆ​​​​သေႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵဝ်ႇမၼ်းႁူႉလႄႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်း​​သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်းႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း


                 ၸဝ်ႈၶုၼ်မိၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၶဝ် ​​ၵေႃႇတင်ႈ ''တပ်ႉႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး'' ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈတႄႇတႄႉ ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပီ (1969) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ (ၽၵပ) ၶဝ်ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ​​ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ် လႆႈၼွမ်းၸူးၶဝ်တင်းၼမ်ယူႇ။ ၸုမ်း (ၽၵပ) ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းလႃး ၼမ်ႉပၢင်း သူပ်းလူၺ် တင်းၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶွင် လႄႈ တီႈၼင်လိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းလႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ​ ၶဝ်မႃးႁူၺ်းဢဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃႇၶႃႇ​​​​​သေ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ပီ (1971) ၼၼ်ႉ ၽွတ်ႈလႆႈတပ်ႉၵွင် (815) ဝႆႉငဝ်ႈၸိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ၽၢင်ယူႇ။ ထိုင်မႃးပီ (1975) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ် မိူင်းမ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈတႆးယူႇၵမ်ႉၼမ်​​သေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် (815) ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ဢႃႇၶႃႇ လႄႈ တႆး ၸင်ႇလႆႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် (815) ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) လီမင်သျႅၼ်း ​​ပေႃႈၶႄႇ မႄႈတႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉပၢင်ႇသၢႆး မူႇၸႄႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

            
ၸဝ်ႈၶုၼ်မိၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၶဝ် ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း (ၽၵပ) မိူဝ်ႈပီ (1972) ၼၼ်ႉ​​သေ ၽွတ်ႈလႆႈၸုမ်း (768) ​​သေ ၸဝ်ႈၼုမ်ႇပၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမၢႆၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပိူင်ၽွတ်ႈ (ၽၵပ)ၶဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ​​တေလႆႈမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၽူႈမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၼႆယူႇ။ တပ်ႉ (769) ၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶဝ် မီးတီႈသီလူး​​သေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သီလူး မိူင်းၽျၢၼ်း ႁူဝ်တွင်း တုင်ၽၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ လႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၶႃႈသွင်​​ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းပီႁိုင်မႃး ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း​​ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်း မီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးတင်းၼမ်ယူႇ။ ၼႂ်းၶႃႈသွင်​​ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းဢႃႇၶႃႇဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းသိုၵ်းဝၶဝ်ႁၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​​​ၵေႃႉ လွင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ လွင်ႈႁၵ်ႉပႅင်းတီႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​ၵေႃႉ​​ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၸင်းၵၼ်မႃးၽွင်ႈယူႇ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ဝၢႆးမႃးပဵၼ် ''ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း'' ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇ ဝၢႆးမႃးပဵၼ် ''ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ''ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၼႂ်းၸုမ်း (ၽၵပ)ယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶုၼ်သႃႇ မီးသွင်ၶုၼ်သႃႇ ၶုၼ်သႃႇၼႂ်းၸုမ်း (ၽၵပ) လႄႈ ၶုၼ်သႃႇ ယူႇတင်းၼင်လိၼ်ထႆး ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၶုၼ်သႃႇသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ၵူပ်းၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းတင်း လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ (MTA ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA_ESS)


             မိူဝ်ႈပီ (8-8-1988) ၼႂ်းမိူင်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတင်းၼမ်​​သေ တပ်ႉၵွင် (815) လႄႈ (768) ႁူမ်ႈၵၼ်​​သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူင်းယၢင်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶလယ (11) ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႉသုမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢႆသွင် လႆႈႁွင်ႉသိုၵ်းၸွႆႈမႃးထႅင်ႈယူႇ ၸုမ်း (ၽၵပ) ၶဝ်​​ၵေႃႈ လႆႈႁူၼ်လင်ၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်​​ပေႃႈၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း မႃးလႄႇတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၸုမ်း (815) လႄႈ (768) ၼၼ်ႉ​​သေ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ​​ပေႃႈၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း​​သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ် (သူရဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး) ပီ 2010 ၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမၢႆသွင်ယူႇယဝ်ႉ။


Mong Lar ( NDAA_ESS )
   
           
ဝၢႆး​​သေ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းယဝ်ႉ 1988 လိူၼ်ဢႄႇပရႄႇ သိုၵ်းဝၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇပႅတ်ႈၸုမ်း (ၽၵပ) ​​သေ ​​ၵေႃႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (UWSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (17-4-1989) ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း (815) ​​ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း​​ၵေႃႈ ၺွပ်းပႅတ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (ၽၵပ) ​​သေ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ​​သေ ​​ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်း (NDAA) ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတႃႇႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇယူႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝ​​​​ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းဝ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ (MTA ) တီႈႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ လိူၵ်ႈဢမ်ႇလႄႇ (12-5-1989) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဝိၼ်းသႃႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းမႃးတင်း ႁူဝ်တွင်း မိူင်းၽျိၼ်းၼၼ်ႉ​​သေ လုၵ်ႈၶူၺ်ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း (ၸၢႆးၼုမ်ႇပၢၼ်း) ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးပျၢၼ်းၼၼ်ႉ လၵ်းႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၸဝ်ႈဝိၼ်းသႃႇတီႈပွတ်းတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်​​သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ဢၢင်ႈမႃးတိုၵ်း ၼႃႈတီႈ (768) ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း (815) လႆႈၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်​​သေ သိုၵ်းဝ​​ၵေႃႈ လႆႈႁူၼ်လင်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႃႈတီႈ (768) ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်တွင်း မိူင်းၽျၼ်း တုမ်ႇၽၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝလႆႈၵႂႃႇၽွင်ႈ။

 ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း (ၸဝ်ႈၼုမ်ႇပၼ်း)

           ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ပႃႈႁဵဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလႃး သီလူးၼၼ်ႉ​​သေ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Michael David Camp) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆး​​သေ ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ တပ်ႉၵွင် ၼႃႈလိၼ် (768) ၼႆႉ​​ၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်း (815) ​​သေ ပဵၼ်မႃးၸုမ်း NDAA ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းNDAA ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈ (30-6-1989) ၼၼ်ႉ​​ယူႇ။ ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်းတႄႉ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင်ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢႆၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇၼႆ​​သေတႃႉ ၽႂ်​​ၵေႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇ။

 ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ၾႃႉႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း

             တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA ) ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်မႃး တင်ႈတႄႇပီ (30-5-1989) ​​တေႃႇထိုင်မႃး (30-6-2019) ၼႆႉ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈ တဵမ် (30) ပီယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ၵုမ်းလႆႈၼႃႈတီႈမၼ်းၸဝ်ႈ​​သေ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉ​​​​​​ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးၼမ်ႉၵတ်း ၼႆႉ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်သ​​ရေႇၼႃႈတႃ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းလႃးၼႆႉ မိူၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်း​​ၶေႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။


​​
ၶေႃႈမုၼ်း ပိၼ်ႇမႃးဢဝ်တီႈ Sai Murngkhon (11-11-2017) ၼၼ်ႉၶႃႈ<မၢဝ်းၶမ်း (30-6-2019)>
  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts