ႁ်ႂႈဢဝ် ေပႉလႆႈၸ်ႂ (3) ၸ်ႂ      ၼ်ႂးတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ  ၸႃႉၸႃႉလီလီမၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်ၸ်ႂၵူၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၽ်ႂ ၽ်ႂ ေၵႃေတဢမ်ႇထိင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ေတၵိၼ် ေတ လုၵ်ႉ ေတၼွၼ်း ေတႁဵတ်းသင် ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ေတဢွၼ်တူဝ်ႁဝ်း လွင်ႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၵႂႃႇဢွၼ်ႇတၢင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃတၢမ်းဝႂၢင်းတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ ႁ်ႂႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ႄလႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈေၵျႃႇၸ်ႂ ၼၼ်ႉလမ်လွင်ႈႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။ ေတယူႇၸွမ်းတၢင်းဢူၺ်းေၵႃႉ ေတႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ေတၶဝ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸ်ႂ (3) ၸ်ႂၼႆႉေသၵမ်း။သင်ႁဝ်း ဢမ်ႇဢဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ ၸ်ႂသၢမ်ၸ်ႂၼႆႉ ေတယူႇၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ဢူၺ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းၶ်ႂႈ လဵၼ်ႈေၵႃႉႁဝ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ယူႇတီႈလ်ႂ ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉပိူၼ်ႈေတ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းေၵႃႉႁဝ်း ၵွပ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂဢမ်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  ၼ်ႂးၸ်ႂ (3) ၸ်ႂၼႆႉ ပဵၼ် -
 
  1. ၸ်ႂႁၼ် လွင်ႈႁၢႆႉပိူၼ်ႈပူၼ်ႉတီႈ ( Negative Thinking)
  2. ၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ( Doubts Minds ) ႄလႈ
  3. မီးၸ်ႂသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy )
           
                 သင်ႁဝ်းမီး ၼမ်ႉၸ်ႂပႅတ်ႈလၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇ သၢမ်ၸ်ႂၼႆႉႄတႉ ယူႇတီႈလ်ႂ ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈ တိုၼ်း  ဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵတ်းေၵႃႉႁဝ်း  ပိူၼ်ႈတိုၼ်းေတပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၵႆၵႆႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ။

  • မီးၸ်ႂႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉပိူၼ်ႈ ( Negative Thinking )
                ပိူၼ်ႈႁဵတ်းသင် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင် ပိူၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇ ႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈလီေသပွၵ်ႈ  ႁၼ်ထိုင်ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။   ၼ်ႂးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းမီးၼမ် ၼႃႇ ၸ်ႂႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်လီသင် တီႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈၵၢၼ် ႄမး ၼမ်လိူဝ် ေသၵၢၼ် ႄၼး ႄလႈၸင်ႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈ ၵူၼ်းယူႇယဵၼ်ႇယဵၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ေသဢဝ် မိုဝ်းလူင်း ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းယဝ်ႉ သမ်ႉေပႃးၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵမ်းလဵဝ်။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ၼႆႉမီး ၸ်ႂ ႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉ ( Negative Thinking and Negative Vision ) ၼမ်ၼႃႇ  ၵူၺ်း ႁူႉေမႃႁၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလီပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းႄလႈ တႃႇေတပဵၼ်လွင်ႈလီ ႄလႈ ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လီေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် မႃးလႆႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်မီးၸ်ႂႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼမ်ၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်မူၼ်ႉႄမးႄလႈ ယႃႇပႅတ်ႈၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်း။

  • ၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ( Doubts Minds )
                 ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေၵႃႈမီးၸ်ႂထၢင်ႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉဝႆႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယၢမ်ႈပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉပိူၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ ဢၢႆႈၼႆႉပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ  ေဢးၼႆႉပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်း ယႃႇေပယုမ်ႇမၼ်း ယုမ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇလီ မၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇလီ ႁူႉႁၼ်မီးၸ်ႂၶ်ႂႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇႄလႈ တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇမီလွင်ႈတၢင်းၶ်ႂႈယ်ႂႇ။ ေတႁဵတ်းၵၢၼ် သင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉ  မီးၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်လွင်ႈၽၢႆႇႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇၽႅဝ် မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁဝ်းႄလႈ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းၵူၺ်း  ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေၵႃႈလီ ဝႆႉၸ်ႂႁဵတ်းႁတ်းႁတ်း ေသႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ေပႃးမီးၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼမ် ေၵႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ် ေတႁဵတ်းၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းေသပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

Yan King Center, Rangoon

  • မီးၸ်ႂသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy )
                  ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ပူၵ်းပွင်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ် ႁႅင်းႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃဢဝ်တၢင်းႁူႉတီႈၶဝ်ၶိုၼ်း ၊   ၼၼ်ႉယဝ်ႉပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၽူႈမီၼမ်ႉၸ်ႂသုင် ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၼႆႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇေတႉ ၽ်ႂဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵတ်း ေပႃးလႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်မႃးေတႉ ၶ်ႂႈ လႆႈၶ်ႂႈယူႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ  ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉတုၵ်ႉၶမႃး ႁဝ်းၵူၺ်းႁူႉ ၶ်ႂႈမီးၸ်ႂသီႇ ႄၵႉပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇေမႃပၼ်ႁႅင်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇေမႃဢဝ် ၼမ်ႉၸ်ႂပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းႁူႉ လူဝ်ႇေမႃႁႃသီႇေၵႉပိူၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း  လိုၼ်းသုတ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေၵႃႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်။ ေပႃးေတယၢပ်ႇေတႁိုဝ်ႉ ေတတုၵ်ႉၶ ေတႉၵူၼ်းေမႃသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ် ေတပၢႆႈၵႂႃႇယူႇပႅတ်ႈၵႆၵႆေသ ၽွင်းမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈလီလႆႈပဵၼ် လႆႈသႃမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းၶ်ႂႈလႆႈမိူၼ် ပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။ သင်ၼ်ႂးၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈၸ်ႂၶ်ႂႈသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy ) ႁႅင်းၼႃႇ ႄလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီပိူၼ်ႈၼႆ ႁ်ႂႈၶတ်းၸ်ႂ ၶတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်တႃႉ။

              ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်မီး လွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂဢမ်ႇလီ ၼ်ႂးသၢမ်ၸ်ႂၼႆႉ ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်မူၼ်ႉႄမးႄလႈ ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇလႆႈလီလီ ယႃႇေပ မီပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative ႁႅင်း ၼႃႇႄလႈ ၸ်ႂၶ်ႂႈသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ် ၼ်ႂးသၢမ် ၸ်ႂၼႆႉ ယႃယၢပ်ႇႄတႉႄတႉ တႃႇေတယႃလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေတပွင်ၸ်ႂ ႄလႈ  ေတ ဢွၼ်ၵၼ် ေမႃၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼ်ႂးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉမီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယႃႇေပလိုမ်း ၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ  လူဝ်ႇေသတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယိပ်းၵုမ်း ၵမ်လႆႈလီယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီၽ်ႂ ေတမႃးယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈထႅင်ႈ။ လွင်ႈလီႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း လွင်ႈႁၢႆႉ ႁ်ႂႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈေသ ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ႁ်ႂႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူၵ်းပွင်ပႃးလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈေသၵမ်း ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶ်ႂႈၽၢၵ်ႇထိုင်ဝႃႈ သင်မီး ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ် ဝၼ်းၼိုင် တူဝ်ႁဝ်းၸ်ႂႁဝ်း ၸင်ႇေတၵတ်းယဵၼ်မႃးယူႇဢမ်ႇ ႁၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                 

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts