ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႉ
      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07.07.2019 လႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်းေၵႃႉ လီ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းၶဝ်တၢင်း (2)ေၵႃႉယူႇ ႁ်ႂႈၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းႄလႈ ၶူးယိင်းသႅင်ႁဝ်း ၶဝ်ႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ  ႁ်ႂႈပဵၼ်ၽူႈထိင်း သိမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ႁ်ႂႈမီး လုၵ်ႈလၢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႇေသၵမ်း။ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း ႄလႈ မီးလွင်ႈသိူဝ်းၸွမ်း ႄတႉႄတႉ တီႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈၶူးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 သႅင်လၢဝ် ၊ ၼူၼ်းႁွမ် ၊ သႅင်ႁၢၼ် ၊ သႅင်သိုၵ်း ၊ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်) ႄလႈ ၸၢမ်ႇဢိင်ႇ

           ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈေၵႃႈႁဵတ်း ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈၶိူင် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ေတမီးၽူႈသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၽူႈလီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီ ၸႃႉ ၸႃႉၶီၶီ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ် တီႈၼ်ႂးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းႄတႉႄတႉ။


သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးၾူႈ ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ သႅင်ႁၢၼ်

           ၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈမိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇႄတႇ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးႁဝ်း ( ၶူးသၢႆမိူင်း ) ပဵၼ် ၽူႈၸီႉႄၼသဵၼ်ႈတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶူးႁဝ်း ဢၼ်ၵႆႉလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈၶႃႈမီး သတိႉၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်

" မိူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဝူၼ်ႉေသလၢတ်ႈ
သင်ႁဝ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ
ၶိုၼ်းပဵၼ် ြသႃႇႁဝ်းၶုိၼ်း ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ "

            ၼမ်ႉၵႂၢမ်းေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉေတႉေတႉ။ မိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း ၊ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ေတလႆႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၵဵပ်းဢဝ်မႃး လၢႆးမၼ်းတီႈ ၶူးႁဝ်း (ၶူးသၢႆမိူင်း) မီးတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်)

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

        တႃႇေတၵူၼ်းၵုမ်းလႆႈတၢင်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ မၼ်းယၢပ်ႇႄတႉႄတႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းဝၢႆး ၶႃႈႁဝ်းလၢႆးမၼ်း လၢႆးပွင်မၼ်းမႃး တီႈၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်မီးတၢင်းႁူႉမႃးၼမ် ႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

ၶူးသၢႆမိူင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ သႅင်သိုၵ်း

      ႄတႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႈႁ်ႂႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း ေသ ႁ်ႂႈမီးေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးႁဝ်းမႃးၼမ်ၼမ် ေသၵမ်းၶႃႈ။ ပဵၼ် ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမီး ၽူႈၸီႉႄၼတၢင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႄတႉႄတႉ ယဝ်ႉၶႃႈ။

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမၢဝ် ( ၶူးသၢႆမိူင်း )

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈသၢဝ် ( ၶူးယိင်းသႅင် )

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

           မီးလွင်ႈသင် ၊ လွင်ႈတုၵ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇသင် ေၵႃႈႁ်ႂႈေမႃ ယဵၼ်ႉၸ်ႂေသ ေမႃပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၶၢဝ်း ယႃႇေပဢဝ်လွင်ႈေတႃးသ ၽိတ်းေမႃးၵၼ် ဝႆႉတၢင်းၼႃႈပဵၼ်ယ်ႂႇ  ၊  ယွၼ်းသူးပၼ် ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႉႁ်ႂႈေမႃႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ ႁ်ႂႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင် ေသ ႁ်ႂႈမီးလုၵ်ႈမီးလၢင်း ၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေသၵမ်းတႃႉ။

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts