သင္ထုိင္ ေပဳ ꨳ ꨁဳ ꨳ ꨬ လꨳ ꨬ မꨳ ꨁဳ ꨳ
ꨅ္ꨮထုိင္ တီꨳလိꨓ္ꨳꨀိူတ္ꨲ ꨀဝ္ ဝꨱင္းေꨀးသီး။ꨟꨮ္ꨳဝꨤꨓ္ꨳꨟဝ္း မူိင္းဝꨱင္း ေꨀးသီးꨟဝ္းꨀတ္းယꨱꨓ္ꨳဝꨯးဝꨯးေသꨀမ္း။ꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵ တꨯးꨟဝ္း ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ပီꨳပꨱꨓ္ꨓြင္ꨵ ပဳꨳ လုင္း ꨟဝ္းꨁဝ္ေꨀဳꨳ ꨟꨮ္ꨳယူꨲ လီ ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ꨀူꨳေꨀဳꨵ ေသꨀမ္း။ေပဳးယဝ္ꨵ ꨡꨓ္ယူꨲ ဝꨯꨵ တီꨳ ေꨀးသီး ေပဳꨳꨁဳꨳ ꨬ   မꨳꨁဳꨳ ေꨀဳꨳ။ ꨁဳꨳ လုꨀ္ꨳꨅꨤꨯး လုꨀ္ꨵ တီꨳꨓꨯꨳ ေသ ꨀꨓ္ꨲ ေတဳး ေပဳꨳꨬ မꨳ ꨅဝ္ꨳသြင္ ပဳး ယူꨲ
ꨁဳꨳ။ပီꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳမူိဝ္းꨬ လꨳ ယြꨓ္းꨀꨓ္ꨲ ေတဳး ꨬ   မꨳ တီꨳꨓꨯꨳ ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ ။ပီꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ပြꨯးꨡြꨀ္ꨲ ဝဳꨲ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮ ေꨀဳꨳꨀꨓ္ꨲ ေတဳး ေပဳꨳ ꨬ မꨳ ꨕ္ꨮ ေပဳꨳꨬ  မꨳ မꨓ္း ꨁဳꨳ ေတꨵ ပီꨓꨯꨵ ေတ ယြꨓ္း ꨀꨓ္ꨲ ေတဳး ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡြꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ ပဳးမဳး ꨅြမ္း လုꨀ္ꨳ ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ ꨬ မꨳ။ ꨁဳꨳ ေတꨵ ꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္မူိဝ္းလꨯꨳယဝ္ꨵ ꨀြပ္ꨳꨓꨯꨬ လꨳ ꨟꨮ္ꨳေပဳꨳꨬ မꨳꨁဳꨳ ꨅဝ္ꨳသြင္ပဳး ယူꨲ လီေသꨀမ္း။သင္ဝဳꨳ ꨁဳꨳ ꨅꨤꨯး လꨯꨳꨟꨱတ္းꨕိတ္ꨳ ဝဳꨳꨕိတ္း လꨯꨳꨟꨱတ္းပူꨓ္ꨵ ေတဳꨳ ေပဳꨳ တꨤင္းꨬ  မꨳ ꨁꨰꨓ္းေတဳꨲ ပြတ္ꨲ ဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳ ေသꨀမ္းꨁဳꨳ ။ ꨅꨤꨯးေတꨀꨮဳꨲ လ္ꨮꨳ ပꨯꨳလ္ꨮꨳ ေꨀဳꨳ ေတꨡမ္ꨲ လိုမ္း ꨀုင္ꨳေပဳꨳ ꨁဳꨳꨬ  လꨳ ꨬ  မꨳꨁဳꨳ ။ꨕြမ္းꨅꨤꨯး
မဳးမီးတီꨳ မူိင္းꨀꨯ မဳးတူꨀ္းဝꨯꨵ ယူꨲ တီꨳ ꨓူိဝ္လြꨯ ။ ꨁဳꨳလုꨀ္ꨳ ေꨀဳꨳ ေတယြꨓ္းသူး ပꨓ္ေပဳꨳ တꨤင္းꨬ  မꨳ ꨁဳꨳ ꨟꨮ္ꨳယူꨲ လီ
ꨀိꨓ္ဝꨤꨓ္ေသꨀမ္း။ မူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ ေတဳꨲ ထုိင္ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ေပဳ ꨳ ꨁဳ ꨳ ꨬ  မꨳ ꨁဳꨳ လꨯꨳသြꨓ္ပꨓ္ ပꨤꨯးပင္ꨲ ꨉဳꨲ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ တꨤင္း ꨟူꨵ တꨤင္းꨟꨓ္ ꨀူꨳꨡꨓ္ꨡꨓ္ ေတဳ ထုိင္ လုꨀ္ꨳ လꨯꨳယူꨲ သဝ္းလီꨬ  လꨳ မီးတꨤင္းꨟူꨵ တꨤင္းꨟꨓ္မဳး ꨁဳꨳလုꨀ္ꨳေꨀဳꨳ
ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨬ  လꨳ ေတꨡမ္ꨲ မီးဝꨓ္းလိုမ္း ꨀုင္ꨳေပဳ ꨳ ꨬ  မꨳ ꨬ  လꨳ ပြꨯးꨡြꨀ္ꨲ ဝဳꨲ ꨀꨓ္ꨲ ေတဳး ꨀူꨳပီပီ ꨁဳꨳ။


ꨬꨁဳꨳ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ သူင္ထုိင္ ꨬ  မꨳꨡမ္ꨲ လꨯꨳꨟꨓ္ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳလူ ေꨀဳꨳ ။ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨟဝ္းပꨱꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵ ꨀꨓ္ ꨀူꨓ္းမူိင္းလꨱဝ္
ꨀꨓ္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းေꨀးသီး ꨁဝ္ေꨀဳꨳ ေတꨟူꨵ ေတꨟꨓ္ꨬ  လꨳ ေတမြꨀ္ꨲ လꨤတ္ꨳ ꨬ  ꨓꨳ ꨬ  မꨳ ꨟဝ္းယူꨲ ꨁဳꨳ ယဝ္ꨵ ။ꨕ္ꨮ
ေꨀဳꨳ ယဝ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳေမဳ ꨟꨀ္ꨵ  ေပဳꨳ တꨤင္း ꨬ  မꨳ ေသꨀမ္း မ္ꨮꨲ သုင္ꨁဳꨳ ။


Sae Hark Main
ShanStateDefenceArmy

>>> Thank You, You are reading my proposition 4my parent <<<


Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts