လက္မထပ္ခင္ ေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည့္အရာမ်ား
       မၾကာခင္အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ပင္ မုိးေလကင္းၿပီး ဝါကြၽတ္ခ်ိန္ခါသမယ ဝါကြၽတ္ပြဲေတာ္ ဆုိက္ေရာက္လာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ဝါကြၽတ္ၿပီး သည္ႏွင့္တစ္ ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရလက္ထပ္ထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈကုိ ေနရာတုိင္း ေဒသ၊ ေက်းရြာမက်န္ျပဳၾက၊ ေဆာင္ၾက ေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။ မဂၤလာ ေဆာင္ျခင္းအမႈက ဘဝတစ္ခုလုံးကုိ ထု ဆစ္ပုံေဖာ္ရာတြင္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွေသာေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုျပဳ၊ အေလး ထားေဆာင္ရြက္တတ္ရန္လည္း အေရး ႀကီးလွေပသည္။ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ဟု ျပင္ဆင္ေနသည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူလတ္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္ခုန္ရျခင္း တစ္ဖက္၊ ပင္ပန္းရျခင္းတစ္ဖက္ႏွင့္အတူတခ်ိဳ႕အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အရာမ်ားကုိလြဲ ေခ်ာ္သြား ႏုိင္ေပရာ မည္သည့္အရာကုိ မွ် အေလာတႀကီး မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ မဂၤ လာဝတ္စုံအပ္ႏွံျခင္း၊ ဖိတ္စာျပဳလုပ္ ျခင္း၊ မဂၤလာခန္းမငွားျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အေလာတႀကီးျပဳလုပ္လွ်င္ တစ္သက္ မွာတစ္ခါေဆာင္ျဖစ္သည့္ မဂၤလာပြဲကုိ ေက်နပ္အားရမႈ မရွိဘဲ အလုိမက်မႈမ်ားစြာႏွင့္ တစ္သက္ လုံးေနာင္တရသြား ေစမည္ျဖစ္သည္။ အရာရာတုိင္းကုိအခ်ိန္ယူၿပီးစနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွသာမဂၤလာအခ်ိန္မွာသာမကဘဲမဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ ကုိယ္တူတစ္ဘဝထူေထာင္ခ်ိန္၌လည္းစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝျဖင့္တစ္သက္လုံးၿပဳံးေပ်ာ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘဘုိးဘြားေဆြမ်ိဳးမ်ားက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေ အာင္ မည္သုိ႔ပင္စီစဥ္ေပး၊ႀကီးၾကပ္ေပးေစကာမူဘဝတစ္ခုလုံးသာယာေစေရးအတြက္မူ မဂၤလာ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီး၏ က်န္းမာေရး အေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ လ်က္ရွိရာ အဓိကအေနျဖင့္ လက္မထပ္ခင္ ႏွစ္ဦးစလုံးေဆးစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရေပမည္။ ေဆးစစ္ရာတြင္တစ္ဦးမွတစ္ဦးသုိ႔လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါရွိ မရွိ၊ မ်ိဳး႐ုိးလုိက္တတ္သည့္ ေရာဂါရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ ဦးစြာ စစ္ေဆးခံသင့္သည္။            ေဆးစစ္ၾကည့္၍ ဥပမာ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ိဳးေတြ႕ရွိ ခဲ့လ်င္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသၿပီးမွလက္ထပ္ယူသင့္သည္။ ေဆးမစစ္ဘဲလက္ထပ္ယူေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ အိမ္ေထာင္ေရးသုခကုိအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေၾကာင့္ ေဆးစစ္ျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူ လုိက္နာေဆာင္ ရြက္သင့္ေပသည္။ ေနာက္တစ္ခုက သားသမီးရယူေရး ပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ ေထာင္သားေမြးဆုိသည့္စကားအတုိင္းအိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးလွ်င္ကေလးယူျခင္းက ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ကပ္ပါလာခဲ့ သည္။ ခ်က္ခ်င္း ကေလးမယူခ်င္ေသး လွ်င္ ကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔ႏွင့္ ကေလးယူ မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္ ေရွာင္သင့္၊ ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ဆရာ ဝန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးထားပါက ပုိ ေကာင္းေပလိမ့္မည္။အထူးသျဖင့္ဆရာဝန္အမ်ားစုကသတုိ႔သမီးအသက္၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေနလွ်င္ ျမန္ျမန္ ကေလး ယူဖုိ႔ တုိက္တြန္းေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သားသမီးဟုဆုိရာ၌ ယေန႔ ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္ အလမ္းအဆင္မေျပမႈပုိမ်ားေသာေၾကာင့္သားသမီးမ်ားမ်ားယူ ေရးကုိ အမ်ားစုက ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၾက သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးယူ သည့္အခါ၌ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအနည္း ဆုံး သုံးႏွစ္ေလာက္ျခားၿပီး ယူပါက အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္သည္။တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ကေလးယူပါကမိခင္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈျဖစ္ေပၚေစသလုိ ေမြးလာမည့္ကေလးတုိင္းကုိဂ႐ုစုိက္မႈ၊ ေမတၱာအျပည့္အဝေပးႏုိင္ မည္မဟုတ္ ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳ ခင္ႏွစ္ဦးသား ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီး ေျပာ ဆုိေပးထားသင့္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အမႈကိစၥတခ်ိဳ႕ကုိ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ထားပါက အိမ္ ေထာင္ေရးသာယာမႈရရွိမည့္အျပင္ ေဘးဆုိးမ်ားမွလည္းကင္းေဝးေစမည္ဟုတထစ္ခ်ယုံၾကည္မိပါေသာေၾကာင့္ လက္ လွမ္းမီသေလာက္ႏွင့္ ေရးသား တင္ျပ ေပးလုိက္ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။


Sae Hark Main
Get From >> Popular News
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts