ၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ SAC

                             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.09.2022 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ FPNCC သၢမ်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ UWSA / NDAA ႄလႈ SSPP လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇယူႇ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇႁူပ်းထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီ FPNCC ၶဝ်လၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း တီႈငဝ်ႈမုၼ်းလူင် သိုၵ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်သၢင်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း FPNCC ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈ လၢၵ်ႈလၢႆးသင်ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉသင်မႃးေတႉေတႉ။

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (3)ၸုမ်းတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်  ပၢင်ၵုမ်ႇလူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႇ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈႄၼပီေတႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 - 28 လိူၼ် May 2017 ၼၼ်ႉၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း FPNCC ႄလႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ေတႉေတႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSP ၶဝ်သမ်ႉ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်  ဢူးေလႃႇယႃႇ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ NDAA မိူင်းလႃးသမ်ႉပဵၼ် ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်  ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၵႃႇယူႇ။ ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်မိူင်းဝႃႉ ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃးသမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၸုမ်း SSPP သမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတႄရႊ  ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။


  • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၵႅမ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးေလႃႇယႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇပွၵ်းၵမ်း (2) ၵႂႃႇ  မိူင်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 လိူၼ် May 2022 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၶဝ်ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်း ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈယူႇ။  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ႄလႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး သင်ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးဝႆႉေတႉေတႉယူႇ။

               ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တူၵ်းယွၼ်းၽၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ပႃႇၼႃႈပႃႇတႃ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉ ေတပဵၼ်ၵႂႃႇ (3) ၽၢႆႇ  (3) တၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းတႆး ၽူးၵဵဝ်ႇၶွင်မိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈတၵ်ႉသဵင်ႈသင်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃးသင်ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႈ ၽူးဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းေၶႃႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵႂႃႇယူႇ။


တႃႇေၵႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းဝႃႉ

                        တွၼ်ႈတႃႇေတေၵႃႇတင်ႈလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတလႆႈၽၢၼ်ႇလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉယူႇ  1) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵုမ်းၵမ်ႄလႈ ၶ်ႂႈတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ  2) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးေၵႃႈ ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်  3) ေလလႆႈဢဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၼ်ႂး သၢမ်သၽႃးမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ    သင်ၶၢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းႁင်းေၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

 

တႃႇေတပဵၼ်မႃး မိူင်းဝႃႉ

                         ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ တူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတိုၵ်ႉေပႃႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း  မၼ်းႄတႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1994 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉတီႈဝဵင်းလူင်

တႃႇၵုင် ၺွင်ႇၼႃႇပိၼ်ႇ မႃးမိူၼ်ၵၼ်။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၼ် ၼဝတ ၼဢၽ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း (သ)သၢမ်တူဝ် ၶိင်းၶိင်ႇၺုၼ်ႉ ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် မီးလွင်ႈၸၢမ်ၸႂ်ၵၼ်ေတႉေတႉ။
                        တွၼ်ႈတႃႇ တႃႇေတပဵၼ်မိူင်း မိူင်းဝႃႉႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼ်ႂးမိူင်းတႆးၸုမ်းလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်တူၵ်းယွၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းႁတ်းလူင်းထုၼ်း ႁတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လူင်းထုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉ ေတပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈၽၢႆႇၶဝ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

                        မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တႃႇၶဝ်ေတလႆႈၵွင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႄတႇၵႂႃႇလွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၊ ၵၢၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉသိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တိတ်းေတႃႇၵၼ်တၢင်းမိူင်းႄၶႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈတီႈ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုၵ်းဝႃႉတင်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ ႁတ်းသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။


ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းဝႃႉယၢမ်းလဵဝ်

                    ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီႇေတႃႇ (3)ၸုမ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းယွၼ်းပႃး ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ယူႇတီတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈေတႉေတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ေပႃးပဵၼ်ၽူးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ တႃႇၵႅတ်ႇႄၶႇ ၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ယႃႇဝႃႈသိုၵ်းတႆးေတမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်လႃႇ ေတႃႇၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးသင်ေတႉေတႉ။ ေပႃးေတၵုမ်ႇမႃးလႃႇၵၼ် ဝႃႈၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမိူင်းတႆး ေတတႅၵ်ႇယႆႈႁႅင်းလိူဝ်ေသၼႆႉၵူၺ်း။

 

  • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း SSPP/SSA

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼ်ႂးၸုမ်းေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ 


မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းၵႂႃႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃးၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝႃႈပဵၼ် မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

 

မူႇပိူင်တႆးဢမ်ႇၼၼ် 8 ၸိုင်ႈမိူင်း

                        မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် မူႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႄလႈ ၾႅတ်ႊတႄရႊၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယူႇ။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် SSPP ႄလႈ NSPNC တီႈဝဵင်းႄၼႇပီေတႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ မီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃႈ ႁ်ႂႈပဵၼ် (8) ႄၸႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈႁ်ႂႈမီးႁင်းေၶႃ ေပႃးၼၼ် မၼ်းၸၢင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ယႃႇေပႉ  ေတႉ   ပၵ်ႈပႅတ်ႈေသ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ မူႇပိူင်ဢွၼ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်သင်ၸွမ်း  ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်းတွၼ်းသင်ၶိုၼ်ႈမႃး။

 

ၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

                        ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႄၼပီေတႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ေၶႃယိပ်းၵမ် ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ေတႉ ၸၼ်ႉသုင်ယူႇ ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးတၢင်းလင် ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပိုင်ဢိၵ်ႇဢဝ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉႄလႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇၼႃႈလႆႈသုင်ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ႁႅင်းေၵႃႈယ်ႂႇ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ယိမ်းတိုဝ်ႉၵမ်ဝႆႉၸၼ်ႉသုင်ၼႆၸိုင်ႈ လၢတ်ႈေၶႃႈလ်ႂ ပဵၼ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသင်မႃးေၵႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်လႆႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း

                        ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယ်ႂႇၵႂၢင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁႅင်းတႆး ၵူႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵဝ်ၵုမ်ႇၶတ်းၶႃမ်ႂး မ်ႂးၵုမ်ႇၶတ်းၶႃၵဝ် ႁဵတ်းၼႆမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း (60) ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ် ???  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီမီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃၼႆေသတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႈ ပိူၼ်ႈႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း (တႆး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈ ယွၼ်ႉတႆးေတႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ေၵႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်း မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈတူၵ်းသူမ်းၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ယူႇတီႇၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁၼ်ဝႆႉလွၵ်းဢူၼ်ႈႁဝ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇႄလႈ ၸၢင်ႇဢဝ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ႁႅင်းသင်ေတႉေတႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ေတႁဵတ်းႄၼေတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁ်ႂႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး (60) ပီပၢႆၶဝ် ၵမ်ႉဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်လီၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ႈၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆႉ တိုၼ်းၶ်ႂႈပဵၼ် ၽၢႆႇၵဝ်းယႃႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


  • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း NDAA

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ေၵႃႈ တူၵ်းယွၼ်းႁ်ႂႈမီး ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၼ်ႂးလၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼ်ႂး လၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ပဵၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

         မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်သမ်ႉၶ်ႂႈယၢၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၸၼ်ႉႄၸႈမိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်း လႃးၶဝ်သမ်ႉ ၶ်ႂႈယၢၵ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉတိူင်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းေၶႃႈ။ ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်း ယူဝ်းေသတူၺ်းေတႉ  ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေပႃးပဵၼ်ၶဝ်ၼင်ၵၼ် မူတ်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်ၶဝ်ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသုၼ်ၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
 
 
ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
                    ယူႇတီႈ တၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း NDAA _ ESS ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ လႆႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး ၊ သိူဝ်လိုဝ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၊ ထုင်ႉပွတ်းၼမ်ႉပၢၼ်း ၊ မိူင်းယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC မၵ်ႉမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇပႃးၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
                    ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း NSPNC ယႃႇေပႉ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ေပႃးဝၢႆးလင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼ်ႂးပီ 2023 မႃးၼႆႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼ်ႂးသႃၽႃးေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇၼႆၶိုၼ်းယူႇ  မူႇပိူင်ဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းႄလႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူၼႆယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်း မိူင်းလႃးၼႆႉ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ၵိူင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ေယးၵႃႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ႁဵင်သဵၼ်မၼ်း မႃးၸွႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး
                    ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FPNCC ေသ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ေပႃးတူၺ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးဢမ်ႇပူၼ်ႉ 12000 ေၵႃႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၶဝ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်မိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈလူမ်ႈၸ်ႂ ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းမိူင်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈ တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸၢမ်ၸ်ႂၵၼ်လိူဝ်ေသ သိုၵ်းဝႃႉတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။
                မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼူၵ်ႉယူင်း (NLD) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သုင်သုတ်းၼ်ႂးၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA _ ESS ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ေၵႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ေသၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼ်ႂးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ  ထိုင်တီႈ ေပႃးၶတ်းႁူၶတ်းတႃၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼ်ႂး ဝၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 30 ပီ တီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လႆႈႁၼ် ၽူႈတၢင်ႇတူဝ် USDP / NLD / 8888 / ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ။ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးယူႇလွတ်ႈႄလႈ လၢႆးဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလွတ်ႈလႆႈလီ ၵတ်ႉယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး လဵၼ်ႈလွၵ်းၶႅမ်ႉဝႆႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉယူႇ။
          

               ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် (3)ၸုမ်း (UWSA/SSPP/NDAA) (1)ၸုမ်း (SAC) ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတႃလီႄလႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းေၶႃႈတၢင်ႇယွၼ်းတႅၵ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းလႅင်းလီၼၼ်ႉ ေတမီးေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း ႄၸႈမိူင်းဝႃႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSP/UWSA) ၵူၺ်း  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႃးလဵၼ်ႈလွၵ်းႄၼ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵူၺ်း  မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမ်ႂႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။             • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts