ယွၼ်ႉသင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼမ်


            မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်း သဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလူင်လိုမ်းၵၼ်ေသၵမ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီႊပၢႆယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် ၶႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈေသ တႅပ်းတတ်းႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်း ထိုင်တီႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ေၵႃႈ ေပႃးလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸင်းပဵင်းၵၼ်မႃး။

  • ယွၼ်ႉသင်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

                ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီႊ 2015 ၼ်ႂးလိူၼ် July ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ PSLF/TNLA။ ဝၢႆးလင်မႃး ၸုမ်း SSPP/SSA ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼ်ႂးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ၵၼ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးတူၺ်းဢဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးၼႃႈလိၼ် Geographic ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇၼမ်ထိႉသုတ်း ၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆး ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉ။ ေပႃးလုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေတၵႂႃႇထိုင်မိူင်းႄၶႇ ေပႃးလူင်းမႃးတၢင်းတ်ႂႈသမ်ႉ ေတမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ေပႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ထိုင် မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ေပႃးပွတ်း တူၵ်းသမ်ႉ

 ေတၵႂႃႇမီးမိူင်း ဢိင်ႇတိႉယ (India) ႄလႈ (Bangladesh) မၼ်းပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ေတႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်လႆႈငၢႆႈထီႉသုတ်း (ယႃႈ ၊ ၵွင်ႈၵၢင်)။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းထႅင်ႈ (One belt One Road BR) ၼ်ႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ေတၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇေသ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိင်ႇတိႉယႃႉ (India) သင်သဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးလႆႈေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်မႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ ေတမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂၸုမ်းလ်ႂေၵႃႈၶႆႈလႆႈႄလႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈမၼ်ႈမၼ်ႈၽ်ႂမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ေတသိုပ်ႇသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈႄလႈ ဝဵင်းမူႇႄၸႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆငိုၼ်းသၢႆၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပၢတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႇ KIA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇပွႆႇသ်ႂႇ ၼမ်ႉၾၢႆ ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဵတ်းဢဝ် မိူင်းဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႇ ပႃႉၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်းသိင်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ေပႃးတူၺ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်း 

မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢဝ်းၼမ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇေပႃးသူႇႁၼ်လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶ်ႂႈပဵၼ်ယ်ႂႇ ၸ်ႂယ်ႂႇၼိူဝ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢိတ်းဢွၼ်ႇၸွမ်း မိူင်းႄၶႇယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလမ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၼင်ၵဝ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈၵၢင်း မိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈၵဝ်းၸွမ်း မိူင်းႄၶႇတိုၼ်း  ၶဝ်ၵဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တီႈဢၼ်သိုၵ်းႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA (3)တီႈ တွၼ်ႈတႃႇေတသၢင်ႇလႆႈၾၢႆၼၼ်ႉေၵႃႈ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် မႃးႁူပ်းထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယူႇ (3)ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူင်းထႆး ထႅင်ႈပွၵ်ႈထီႉသွင်တီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေသၶဝ်ႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယူႇ။


  • ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်

            ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ (3)ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈသင်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ။ 

ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၶဝ် ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈႄလႈ ၸၢင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင် ဢူၺ်းလီေသ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၵၼ်ေၵႃႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမီးပၼ်ႁႃေသ ဢဝ်ပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ပႅတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ Background တၢင်းလင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးႄၶႇ ေပႃးၶ်ႂႈႁ်ႂႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁ်ႂႈၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႄၶႇၼႆႉပဵၼ်သၵ်ႇႄသႇ (Main Point) မၼ်းယဝ်ႉ။ 

ပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၼမ်ႄလႈႄဢႇ တိုၼ်းမီးၵၢၼ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် တၢင်းမိူင်းႄၶႇ တၢင်းၵူတ်ႉ (Indirect) ယူႇယဝ်ႉ။ ႄၶႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းေတလႆႈလၢႆၶွင်တီႈပိူၼ်ႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း လႆႈပၼ်ၶွင်ေပႃးေပႃးတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းယွမ်းမႃႇၼ ေသၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မၼ်းမီးဝႆႉၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း (RCSS/SSA)ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆတီႈၶွမ်ႇမၼီႇႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈမႃးတင်ႇမႃးႁဵတ်းသၢင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးႄၶႇ ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  1) ၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ  2) သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ (One Belt One Road)  3) ထၢၼ်ႇလမ် 4) ၵႃႉၶၢၼ်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 5) ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇ 6) သႅင်။  ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇ (5)ပူၼ်ႈၼႆႉ (2)ပူၼ်ႈ ေတလႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းၼ်ႂး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ။


One Belt One Road Project

            ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းႄၶႇၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် ႄၶႇပဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းလင်ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ေတဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉလူဝ်ႇတိုၵ်း လူဝ်ႇယိုဝ်းမၢၼ်ႈမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃဝႆႉႄလႈ မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ႄလႈ ႁႅင်းၵူၼ်းႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမႃး ေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼ်ႂးလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄၶႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းလႃးလႃးေသၵမ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မႁႃပွင်ၵၢၼ်လူင် (Strategy) ၽ်ႂၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢွၵ်းၽ်ႂလဵၼ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶုၼ် ၽ်ႂဢမ်ႇႁူႉ ၽ်ႂဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇေမႃသင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ေတတူၵ်းၺႃးပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈႁူဝ်ႄလႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း ၽူႈမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးႁႅင်းသိုၵ်းဢႅၼ်ႈႁႅင်းယ်ႂႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


  • ေၶႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁိုဝ်?

                မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2005 ထိုင် 2015 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉတပ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉၸုမ်း (7) တပ်ႉၸုမ်း (1) တပ်ႉၸုမ်း (5) ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၶိင်းၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉပူၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်မႃး ေပႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႄတႇမိူဝ်ႈပီႊ 2017 -  2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉလႆႈ မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2010 ၼၼ်ႉ တၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉ (SSPP/SSA) ေၵႃႉ တွႆႇသၢႆလုမ်းမႃးၸူးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈေသ ႁ်ႂႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) သူင်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇလူး  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ။

             ေပႃးမႃး ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွၵ်းလဵၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းၸင်းၸုမ်း RCSS/SSA လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၶႇေၵႃႈ တိုၼ်းၸင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶုၼ်သႃႇ ၼႆတႃႇေသ။  ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၼ်ႂးလၵ်းၼၢမ်း (6)ေၶႃႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ (Democracy) ၼႆေၶႃႈၼိုင်ႈ ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၼႆ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸင်းၼႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂေသဢိတ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် ၸၢင်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇ ဢဝ်ပိူင်ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇယူႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးလႆႈေတႃႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးမိူင်းႄၶႇမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 - 2015 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇေတမိူဝ်းႁူပ်းထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းမီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ် ေယးႄၶႇၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်တၢင်း ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၸၢင်ႇမီးလွင်ႈ လႆႈၸ်ႂၵၼ်ေၵႃႈဝႃႈႄလႈ ၸၢင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၶဝ်ေသ ၸၢင်ႇၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈတိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁ်ႂႈလူင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ပႅတ်ႈယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈႄၶႇ ၶပ်ႉၶိူင်ပၼ်ႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢႃႇၼႃႇ (Power) မိူင်းႄၶႇၼႆႉ  ၶဝ်ႈမႃး ႁူမ်ႈငဝ်းပႃး ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃးမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁူႉၸွမ်းယူႇႁိုဝ်? ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႄၶႇ ပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈ။


  • ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

               ေပႃးမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆႉ ဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ ပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းမႃးယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal) ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃး တုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်းငမ်းမိူင်းႄၶႇ။

ယွၼ်ႉသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႉပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပိူင်ၶွမ်ႉမိဝ်ႇၼိဝ်ႉႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း    တၢင်းလၢႆးပိူင် ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal)ၼႆႉ  ၶႃပဵၼ် ပိၼ်ႇၾူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ (Opposite) သင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ၸၢင်ႇမီႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်မႃးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႇၶၢတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယႃႇေပလူင်လိုမ်း မိူင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ ေမႃႇသီႇတူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းေၶႃႈၼိုင်ႈ  " ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉႄပႉလႆႈ ႄၶႇၽိူတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈေသတႃႉေၵႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႄလႈ  ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ  ၵဝ်ၵူဝ်တႆးသူၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း " ၼႆႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ဢိူဝ်ႈၵွၼ်းသီႇၼႆႉ မီးယူႇ (15)လၢၼ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇမီးၼမ်ႄလႈ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးၼမ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတူၵ်းၼႆႉၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လိူဝ်ေသၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလ်ႂထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်လႆႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းေၵႃႉ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ်တိုၼ်းၸင်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၺႃးမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပၵ်းတႃတူၺ်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။

  • ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတႆးၶိုၼ်း

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႁၼ်ထိုင်ထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးႄတႉ လိူဝ်ေသသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလ်ႂထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် မႃးဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Geographic) ၸွမ်းၵၼ်ပႃးၽွင်ႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၢႆးေသ 2010 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း (3)တပ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁဵတ်း တပ်ႉပ်ႂႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ တၢင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်း (1)ၸုမ်းလဵဝ် 

ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ်။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးေတၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈႄလႈ ေတပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းသင် ႄလႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႃႇ  1) ယွၼ်ႉပၢႆးၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈဝႃႈ  2) ယွၼ်ႉႁႅင်းေၵႃႈဝႃႈ 3) ယွၼ်ႉပိူင်လၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၼ်ႂးလွၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ် လႆႈၺႃးၼ်ႂးလွၵ်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ၺႃးႁိမ်ႇဝႆႉ ေပႃးတူၺ်းတၢင်းလင် ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယူႇတၢင်းလင်ဝႆႉ (ၶဵၼ်ႇၵူႈၶဵၼ်ႇၼႆႉ ၶဵၼ်ႇလင်လီၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ) ၊ ေပႃးတၢင်းၼႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ TNLA ေပႃးတၢင်း ပွတ်းၼိူဝ် မီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်ႇ (KIA) / ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ေပႃးပွတ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ေပႃးဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Political Grographic) ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ တူၵ်းဝႆႉၼ်ႂးလွၵ်းႄၵႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။

 ေပႃးၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းတႆး ၶၢင်ႇ ၊ လွႆ ၊ ဝႃႉ ေတၸၢင်ႇယိုဝ်းၶဝ်    ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လွင်ႈၵိၼ်ယိမ်ႉ ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈပိုင်ဢိင်ႇဢဝ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ဢဝ်လုမ်းလုမ်း။ သင်ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုဝ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ (PSLF/TNLA) ၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ် မၼ်းတိုၼ်းေတၵႅမ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။

            ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႃႇလီႁဵတ်း ႁဵတ်းၼင်ၸ်ႂဢႃးလုမ်းမီးမိူဝ်ႈလ်ႂႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢဝ်ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽ်ႂမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေၵႃႈ မၼ်းေတသႃႇႄလႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈႄလႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၼၼ်ႉ တီႈၽိတ်းမၼ်းေၵႃႈေတမီး တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂသူၸဝ်ၶဝ်ေၵႃႈေတမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇဝႆႉေသ ၵွၼ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉၼၼ်ႉ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ လူယဝ်ႉလူဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇႁူႉေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၸၢင်ႇပွင်ၸ်ႂမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈမႃးလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts