ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်


မၢႆတွင်းပီႊၵွၼ်းငိုၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.12.2018 လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃၵုၵ်ႇ ( East Dagon University ) တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵၼ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉမႃး ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ​တေမီးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း​ၸႄႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ်ၼမ်လိူဝ်​သေ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ​ပေႃးႁၼ်ၺႃးၸၢဝ်​းၶိူဝ်ၽႂ်ၼမ်​ၵေႃႈလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊၵွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃး ဝၼ်းၵၼ်ႇ​တေႃးၶူးသွၼ်ထႅင်ႈ​သေယူႇ။ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ​ၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်​ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 27-29.12.2018 ၶၢဝ်းတၢင်း (3)ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝ​ၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ​တေမီးတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယိမ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ​လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇၼူင်ႈဝႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။


ၶူးသွၼ်​လႄႈတၢင်းဢူၺ်း​ၵေႃႉၶႃႈ

          ၶူးသွၼ် ၊ ဢူၺ်း​ၵေႃႉ  ႁၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ​ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈတွင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၽႂ်​ၵေႃႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း​လႄႈ ႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽႂ်မၼ်း။ ထူပ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း​ၵေႃႈ ၶိုၼ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းမႆႈသင်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၽႂ်ၽႂ်​ၵေႃႈႁူႉၵၼ် ၵူႈ​ၵေႃႉဝႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ​ဢၼ်လႆႈ​​ယုမ်ႉၶူဝ်သိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူႉၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။


မၢႆတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ​လႄႈ ၶူးသွၼ်


မၢႆတွင်း တၢင်းၼႃႈႁွင်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ


မၢႆတွင်းၸွမ်းဢူၺ်း​ၵေႃႉ

           ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လင်ၼႆႉ ပႅတ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈၼႆ​သေတႃႉ​ၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမၼ်း​တေပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း လႆႈမႃးႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဢူၺ်း​ၵေႃႉၵၼ် လႆႈဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်းဝႆႉ​တႄႉ​တႄႉ။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း​ၵေႃႈ ၵႂႃႇတင်းၽႂ်တင်းမၼ်း ယူႇတီႈမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်​းၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတင်းလႆႈမႃးထူပ်းၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ မၢင်​ၵေႃႉ​ၵေႃႈမီးၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁွတ်ႈထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸွ​မ်းလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း။


တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်


တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း


တီႈၼႂ်းႁွင်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ


တီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း


                ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉထုၵ်ႇလီမီးတီႈမၢႆတွင်း​လႄႈ  တီႈတွင်းၵိုမ်းၽႂ်မၼ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼႆႉ ႁပ်ႉၶမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈ​ၵေႃႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈ​ၵေႃႈလႆႈ ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်​ၵေႃႈ မီးၵူႈပၢႆးပၢႆး။ ႁဝ်းႁႃး​တႄႉ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼႆႉၵႂႃႇ​ၵေႃႈ တိုၵ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸႂ်ထိုင်ၶိုၼ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃၵုၵ်ႇ ( East Dagon University ) ၼႆႉ​တေမီးတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts