ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႈပပ်ႉ​လႄႈလင်ပပ်ႉ

               ပပ်ႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉပဵၼ် ပပ်ႉဢွၼ်တင်းသုတ်း ပပ်ႉတႆးမၢႆထီႉၼိုင်ႈဝႆႉယူႇတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉယူႇ။ ​ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉၶႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း​လႄႈ ၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇဝႆႉပႃႈၼမ်ယူႇ။ ၼႂ်းပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´  ၼႆႉ ​တေမီးယူႇဝႆႉသွင်လွင်ႈ လွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ​​​တေပဵၼ် လၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ် လွင်ႈတူၼ်ႈႁႅင်းၸႂ် တႃႇ​တေႃႇသူႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ။


``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

         ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်​တေမီး 1000ပပ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။ တီႈပိုၼ်ၶၢႆဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ​တေမီးယူႇယူႇလၢႆလၢၼ်ႉ  တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  ၶၢႆဝႆႉတီႈလၢၼ်ႉဝူင်းဝၼ်း၊ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သမ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသူင်ႇတမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉပဝ်းႁွမ် (ပၢင်လူင်)၊ တီႈဝဵင်းသီႇ​ပေႃႉ ၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉၵွၼ်းၶမ်း၊  တီႈ​မေႃႇၵိူဝ်တမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉ ၸၢႆး​ၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ၊  တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သမ်ႉၶႃႈ​တေတမ်းၶၢႆဝႆႉ လၢၼ်ႉသၢႆဝၼ်းလႅင်း၊  တီႈဝဵင်းမူႇ​ၸႄႈ သမ်ႉ​တေမီးတီႈ လၢၼ်ႉတႆးလႅင်း၊ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉလႆႈတမ်းသူင်ႇပၼ်ဝႆႉ တီႈလၢၼ်ႉမွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင်၊ တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးသမ်ႉတမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ  လၢၼ်ႉမွၵ်ႇႁွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ (+66943129528) ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း​ၵေႃႈလႆႈသူင်ႇပၼ်​လႄႈ ပႃးဝႆႉပႃးတီႈမိူင်း ယၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

        ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´  ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းတိုၼ်း​တေမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်​တႄႉ​တႄႉ​ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ​မေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။  ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးၶႂ်ႈလီ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉၶႃႈႁိုဝ်​ၵေႃႈယဝ်ႉ  ​ပေႃးဢမ်ႇမီးၽူႈလူဢၢၼ်ႇမၼ်း​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်   ၶႂ်ႈလူဢၢၼ်ႇၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁို​ဝ်​ၵေႃႈယဝ်ႉ  သင်ဢမ်ႇမီးၶူးသွၼ်​လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ​ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸင်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

       သင်ဝႃႈၼႂ်းပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း လႆႈတႅမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်သူၸဝ်ႈ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢမ်ႇမီးပိူင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်တႅမ်ႈၽိတ်းၽိတ်းၾူၼ်ၾူၼ် ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈ​လွင်ႈလွင်ႈ​ၵေႃႈ ၶဵၼ်း​တေႃႈ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်​သေၵမ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပပ်ႉထီႉၼိုင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉ​လႄႈ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ တီႈၽိတ်းမၼ်း​ၵေႃႈ ​တေမီးဝႆႉၼမ်ယူႇၶႃႈ။  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၶႃႈႁဝ်းၼႆၸိုင်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်မႃးလႆႈတီႈ Face ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆလၢႆး  LINE & Viber ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မၢႆၽူင်းသႂ်ႇ​ၵေႃႈလႆႈႁႃမႃးၼႂ်း (+66979740726) ​ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်​လႄႈ  ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း​ၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ် ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇၶႃႈ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts