ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း


            မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 13:00 လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉ ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ   ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈ (534)ေၵႃႉ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ  ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ေပႃႈေမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး ပိုတ်ႇပၢင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ေသ လႆႈေတႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                   ထိုင်မႃး 09:60 ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်ႉလႅင်း ၵပ်ႉသိုပ်ႇႄၼတူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ် Team ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႇၸုမ်း ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇေသ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊  ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢူၵ်ႉတမ ႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင် ပၢင်သဝ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ေသ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပၢင်မီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈၽၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇတီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (3)ေၶႃႈ

  1.  လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ
  2. လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
  3. လွင်ႈယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်
                    ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ဝၢႆးလင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူး. လႆႈမီးလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉႄလႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ႄလႈ ေတၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶၵ်ႉၸွမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။
                    ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:20 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ေသ ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် လႆႈၶိုၼ်းမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈေသ လႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                       ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း. ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ ထိုင်တီႈ ေပႃႈ လႆႈမီး ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်း ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ၼိုင်ႈပီ ၶၢတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်းေၵႃႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈထၢမ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းပႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေတႃႇပီၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶၢတ်ႇႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉသင် တူၵ်းၸၼ်ႉႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထတ်းတူၺ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လုမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၸၢႆးလူႇ ေၵႃႈလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းႄၼ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႄလႈ ေတႃႇပီ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ငိုၼ်းၵိုတ်း ငိုၼ်းဢွၵ်ႇႄလႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ. လႆႈမႃးသၢင်းလၢင်းေၼ ႁႂ်ႈေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ၵူႈေၵႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။

            ပွတ်းဝၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈၵၼ် ႄလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းသၢင်ႈ သင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸွႆႈေပႃႈႄမႈသင်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼၵၼ်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼပႃး ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇ ေတႃႇ ၽႃႇသႃႇၼႆႉ ေတသွၼ်ႁူဝ်ေၶႃႈသင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်သင် ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမီး ၵၢၼ်သပ်ႉလႅင်း ပွင်ႇလႅင်းႄၼၵၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတသွၼ်လိၵ်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်  ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts