ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ႄလႈ ဢသီႇယၼ်ႇ


     မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12. May . 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၼ်ႂးၸုမ်း ဢသီႇယၢၼ်ႇ လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ တႃႇေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈလူမ်ႈၼ်ႂးမိူင်းၸုမ်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 12. May . 2022 ၼၼ်ႉေတႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင် မိူင်းၾီးလိပ်းပိၼ်းေတႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉၸၢမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းေသ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ် မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယူႇ ပွတ်းတီႈၼင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈေတႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၽ်ႂလ်ႂ ၸုမ်းလ်ႂဝႆႉေသ လႆႈပွႆႇတင်ႈၼင်ပဝ်ႇဝႆႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ်ေသ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႈမႃးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈ မၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလ်ႂပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈေတႉေတႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ၸုမ်း NUG ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်  ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႇယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိုတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ယွၼ်ႉဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလွၼ်ႉလိူတ်ႈမႆႈယူႇႄလႈေၵႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈေသ ၸၢင်ႇဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႈပႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

                    မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉၼင်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼ်ႂးၸုမ်း NUG ေတႃႇသိင်ႇမႃႇဢွင်ႇေၵႃႈ လႆႈႁွတ်ႈၽဵဝ်ႈမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ဢေမႇရိႇၵၼ် ဝႃႇသိၼ်ႇတၼ်ႇ ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးပၢင်ၵုမ်လူင် ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇႄလႈ ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတၢင်း လွင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼမ်ေတႉေတႉယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွင်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ေတၸွႆႈႄၵႈၶၢႆပၼ် ပၼ်ႇႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇႁိုဝ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၽွင်းယၢမ်း ေတႃႇသိင်ႇမႃႇဢွင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႇထိုင်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽ်ႂထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇပဵၼ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းသင်ဝႆႉေတႉေတႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

  • ပၢင်ၵုမ်ႇဢသီႇယၢၼ်ႇ

            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13. May . 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လႆႈႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၼ်ႂးမိူင်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေသ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈမိူင်းၽ်ႂမိူင်းမၼ်းႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ေတၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၸုမ်းဢသီႇယၢၼ်ႇၶဝ် ငိုၼ်းေတႃႇလႃႇ 150 လၢၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၼ်ႂးၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈမိူင်းၽ်ႂမၼ်းႄလႈ ပွတ်းၸၢပ်းၸၢပ်းၵၼ်တၢင်း မိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉပႃးယူႇ။ ၵၢၼ်ဢၼ် ဢုပ်ႇၵၼ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်ေတႉေတႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးသင်ေတႉေတႉ ေပႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႇသိုဝ်ႇမၼ်းေၵႃႈ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶ်ႂႈႄၼၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ပၵ်းတႃတူၺ်း ၵႂႃႇသ်ႂႇၸ်ႂတူၺ်းတီႈ ပၢင်တိုၵ်း Ukraine ႄလႈ  Russia လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်ႉႄလႈ တူၺ်းထိုင်ပၵ်းတႃတူၺ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းေတႉ ၶ်ႂႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ တႃႇမိူင်းႄၶႇ ေတၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇထၢင်ႇဝႃႈ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ဢမ်ႇပ်ႂႉတူၺ်းၼႃႇ တိုၼ်းပ်ႂႉတူၺ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယူႇၼႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


  • တၢင်းမုင်ႈမွင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

                    ေပႃးမႃးတူၺ်း ၽွင်းယၢမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်ႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းမီးပၢင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတၢင်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼမ်ေတႉေတႉ ယူဝ်ႇႄၶး ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ေတပၼ်ႁႅင်းတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢသီႇယၢၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉေသ ၸွႆႈႄၵႈၶၢႆႇပၼ်ႁႃလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ၼ်ႂးပၢင်ၵုမ် ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇႄလႈ ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် မိူင်းလ်ႂသုၼ်ႇၸ်ႂလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈသင်ေတႉေတႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ေသဢိတ်း လိူဝ်ေသ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ် ၽွင်းလူင်မိူင်းမေလးသျႃးမိူင်းလဵဝ် လၢတ်ႈတွပ်ႇႄၵႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း NUG ႄလႈ SAC ထုၵ်ႇဢဝ်လွင်ႈလၢႆးၵၢၼ်လီေသ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ဢႃႇၼႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵၢပ်ႉသိုပ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆးသမ်ႉမီးတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆပႃးထႅင်ႈယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ မၼ်းၼပ်ႉထိုင်ႄလႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်း NUG ပႃးယူႇၼႆၵူၺ်း  လိူဝ်ေသမိူင်းမေလးသျႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉဢမ်ႇမီး မိူင်းလ်ႂ တၵ်ႉသဵင် သင်ၸွမ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသင်ေသဢိတ်း။


  • တႃႇသိင်ႇမႃႇဢွင်ႇႄလႈ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ

                    မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း NUG  ေတႃႇသိင်ႇမႃႇဢွင်ႇေၵႃႈ လႆႈႁွတ်ႈၽဵဝ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼ်ႂးၽွင်းယၢမ်းၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁွတ်ႈၽဵဝ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ် မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝီႇတီႇသျႃႉမႅၼ်ႉ (Wendy R . Sherman) ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇေတႉ လႆႈပၼ်ေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၽွင်းလူင် ၼွၵ်ႈမိူင်း NUG ၵႂႃႇဝႃႈဝႆႉေတႉ ေတၶတ်းၸ်ႂသိုပ်ႇဢဝ်ဢေယး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉၼမ်ေတႉ  ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႈ ၶဝ်ၸွႆႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉႄလႈ ၵမ်ႉၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸ်ႂႄလႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸ်ႂၶဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ယူႇတီႈဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆး ႁဵတ်းၸွမ်းမူႇပိူင် ၽွင်းလူင်ၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းေတႃႇမိူင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃးေတႉေတႉ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈေၵႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ပိၵ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႇမီးႄလႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယိမ်ႉၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။


  • ေပႃႇလသီႇဢသီႇယၢၼ်ႇ

                    ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ေၵႃႇတင်ႈမႃး တွၼ်ႈတႃႇသင် သၢင်ႈမႃးတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼ်ႂးေၶႃႈတူၵ်းလူင်း 12 ၼၼ်ႉလီလီယဝ်ႉ။  ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ေၵႃႇတင်ႈမႃး လၵ်းလၵ်းမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇေတႃႇၵၼ် မိူင်းေတႃႇမိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁူမ်ႈလမ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ ပၼ်ႇႁႃမိူင်းၽ်ႂမၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၼိုင်ႈေသ ဢဝ်ဢေယး ၶဝ်ႈယုင်ႈၵဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈ သင်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇေၵႃႉၼၼ်ႉၼႆေၵႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁူဝ်ၼႃႈဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ထိုင်တီႈဝႃႈ ႁ်ႂႈမိူင်း မိူင်းၼၼ်ႉေတဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၼ်ႂး ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆ လႆႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယူႇတီႈဢသီႇယၢၼ်ႇေသ ဢဝ်ဢေယး တိႉၺွပ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းလ်ႂမိူင်းၼၼ်ႉေသ ပၼ်တၢမ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း လွၵ်းလၢႆး ဢသီႇယၢၼ်ႇႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ဢေယးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း မူႇပိူင် ပၵ်းပိူင်ၶဝ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။  • ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢသီႇယၢၼ်ႇ

                    ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢမ်ႇေပႃးသျႃး ႁူၼ်ႇသႅင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူၼ်ႇသႅင်ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇေၵႃႉၼိုင်ႈေသ ယိပ်းၵမ်မိူင်း ၵၢမ်ႇေပႃးသျႃးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းေပႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉႄလႈ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸ်ႂ တႃႇေတဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵၢမ်ႇေပႃးသျႃး တႃႇပုတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၽွင်းယၢမ်း မၼ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢသီႇယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတၢင်းပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁ်ႂႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ႇဢသီႇယၢၼ်ႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉေၵႃႈ ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးႁွတ်ႈၽဵဝ်ႈထိုင် ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ႁူၼ်ႇသႅင်ၼႆႉထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ဢိင်ႇၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽ်ႂဝၢၼ်ႈမိူင်းမၼ်းေသႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ေတပၵ်းတႃေသ သ်ႂႇၸ်ႂသ်ႂႇေၶႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၵဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၶွင် မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေတႉ ေတဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်မိူင်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးေသတႃႉေၵႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ေတႃႇၼႃႇထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းမႃးေမးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ေပႃႇလသီၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးေတႉေတႉဝႆႉႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ေတသူင်ႇသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇေသ ၶဝ်ႈၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈလႃးလႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႈသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းေသ ၶဝ်ႈၼ်ႂးမိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သုမ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ေပႃႇလသီႇ ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၽိတ်းဝႆႉၼႆေသ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးမူၼ်ႉေမးေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts