မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး (Geneva Call)


Logo ၸုမ်းၷျီႇၼီႊေဝႃႊေၶႃး


           မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ပဵၼ်မူႇၸုမ်းဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇႁင်းေၶႃ ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇေသဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉေဢႃႈ။
         မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူင်လူင်မၼ်းႄတႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ -

  1. ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတူၵ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။
  2. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉႄလႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽႄသႉႄၼးၵၼ် ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း။
  3. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း


  • ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်းၵမ်ႈ

                ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅတ်ႇဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉေသ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပိူင်ြတႃး တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ပွင်သၢင်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸွၺ်ႈ ထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉ ၽိုၼ် လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ (3)ၽိုၼ်ႈ -

  1. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ် တႃႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။
  2. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း။
  3. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ ႄလႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽေသႉႄၼးၵၼ်ၼႂ်းပူိင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးႄလႈ ၵူၼ်းယိင်း။

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း


                 မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃးေၶႃးႁဝ်းၶႃႈ ေတလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵမ်ႉၸွၺ်ႈပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်ႈလိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သူၸဝ်ႈေတေၽႃႇ ၼမ်ႉေၽႃႇတူဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈလီ။

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts