ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး


      သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶ ေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၶွပ်ႇမၼ်း မၼ်းမီးပိူင်မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တီႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇေတႁဵတ်းၽိတ်း ၊ တီႈႁဵၼ်းသၢင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သၽဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းေပႃႈႄမႈ ႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် မီးသူၼ်တၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈတဵမ်ႇတီႈ။
           သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ဢီႇသင်ႄတႉ ႄတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းလႂ် မိူင်းလႂ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းဝႆႉသင်လီလီ (ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းႄဢႇႁိုဝ် )  ေပႃးဢဝ်တီႈၶႃႈႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ် ႄတႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇသင်ေၵႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ သင်ယူႇၶၢတ်းသႃၽဝႃႉႄလႈ တူင်ႈဝူင်း ၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ သူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။
                  ဢၼ်ၶႃႈေတတႅမ်ႈႄလႈ ေတတွၼ်ႈၸႅၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးႄလႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း မၢႆမီႊ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ -


မိူဝ်ႈၽွင်း  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း • မီးယူႇ - (12) ႁူဝ်ေၶႃႈၶႃႈ - 
 1. လုၵ်ႈဢွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ် ဢႃႇယု (18)ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ။
 2. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းႄလႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းလႃးလႃး။
 3. ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။
 4. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းလႃးလႃး။
 5. ၵၢၼ်တီႉၶင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း။
 6. ပဵၼ်လွင်ႈသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။
 7. မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းသူၸဝ်ႈ ေတပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝ်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶဝ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
 8. ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ေၽးၶဵၼ်ဢၼ်လႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႊမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်တီႈလီ ထီႈသုတ်းၵႃႊ ၼင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ။
 9. ၼင်ႁိုဝ်တၢင်းလူဝ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၸွမ်းထႅမ်ႄလႈ လွင်ႈလုမ်းလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေတႁွတ်ႈထိုင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လီငၢမ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ် တီႈလီထီႈသုတ်းၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ။
 10. မၢႆမီႊ ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႊၸွမ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။
 11. သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ေတလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉတိုဝ်းၵမ်ႊၼၼ်ႉယူႇ။
 12. ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်းၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးေသ ထတ်းထွင်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးမၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႉ။

               ယွၼ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၵႂႃႇ 26.Novermber 2019 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ လီငမ်းယဝ်ႉႄလႈ  ယူႇတီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈသင်ႇ လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း ၊ တပ်ႉၵွင် ၊ ၼႃႈတီႈၽႂ်ၼႃႈတီႈမၼ်း ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းဢဝ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းလႃးလႃး သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႃႇႁႅင်း ဢမ်ႇမီးတင်းႄၵႈၶၢႆ ႄၵႈလိတ်ႈလႆႈေၵႃႈ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉေတဢမ်ႇ လႆႈမီးၼႂ်းၼႃးသိုၵ်း လိူဝ်ေသလူဝ်ႇလႆႈမီးၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း သင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းၵဵပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇယူႇၼႆၸိုင်ႈ သင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇထတ်းၺႃးၸိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတ လႆႈၺႃးထုၵ်ႇဢဝ်ဢေယးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts