လၢႆးေႁႉၵင်ႈ ယႃႇႁ်ႂးပႃးတွင်ႉ      လၢႆးေႁႉၵင်း ယႃႇႁ်ႂႈပႃးတွင်ႉၼႆႉ ေတမီးယူႇ လၢႆလၢႆလၢႆးယူႇ။ ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂး လွင်ႈတၢင်း ဢၢႆႄလႈ ဢမ်ႇၸ်ႂးလွင်ႈလိူင်း မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
       ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼပ်ႉထိုင်တီႈ ၽူႈမီး ၼမ်ႉၸ်ႂလီ တီႈလၢတ်ႈႄၼ သပ်းလႅင်းႄၼၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးယူႇလီ မွၵ်ႇၾႃႉၶၢဝ်  ေတႉေတႉယဝ်ႉ ၶႃႈ။

          ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပဵၼ် မၼ်းလမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၽၼ်ၵူၼ်းမီးၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လၢႆးတႃႇေတ ေႁႉၵင်ႈ ယႃႇႁ်ႂႈပႃးတွင်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇ (6) မဵဝ်း   ၼင်ႇပႃႇတ်ႂးၼႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈ

 1. ၵိၼ်ယႃႈယႃ
 2. သမ်းယႃ
 3. Implant
 4. Intrautrine device (IUD)
 5. Sterilization 
 6. ထူင်ယၢင်
 7. Calender Method

 • ၵိၼ်ယႃႈယႃ

 • သမ်းယႃ

 • Implant
 • Intrautrine device (IUD)

 • Sterilization

 • ထူင်ယၢင်

 • Calender Method
         လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁ်ႂႈေမႃဢဝ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီေသၵမ်း ၊ မၼ်းပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းႁဝ်း ႄတႉ ဢဝ်လူလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸ်ႂဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလိူင်း မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉဢမ်ႇ လီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼမ်ႁဝ်းၼႆေသၵမ်း။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂ တီႈၶဝ်ႈမႃးလဵပ်းႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇၵူးေၵႃႉ ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • ေၶႃႈမုၼ်း >>> မွၵ်ႇၾႃႉၶၢဝ်
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts