ပပ်ႉပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမီးၸ်ႂ ၶ်ႂႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶဝ်ဝႆႉယူႇ  ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇ ယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း။

ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ
 
ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ
 ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

 ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

ငိၼ်းၸူမ်း တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၶဝ်ႈမႃးလူဢၢၼ်ႇ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼ်ႂး ပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts