ၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်ၵုမ်ႇ ႁူင်းသဝ်း ( ၵူၼ်းၼုမ်ႇ )

            ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈတေပဵၼ်သင်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇ မၼ်းလမ်လွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝႆႉတေႉတေႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼ်ႂးၸုမ်းတႆးႁဝ်း မုၵ်ႉၸုမ်း၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢႄႇဝႆႉယူႇ။ တေဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း၊ ၽိုၵ်းပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ

               ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႇ မၼ်းလီၶွႆပိူၼ်ႈဝႆႉတေႉ၊ တႃႇတေမႃးပူၼ်ႈတီႈယူႇၶဝ် လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ၊ ၵူၼ်းၼ်ႂးတႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်မီး ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉတေႉတေႉသင် လႆႈဝႃႈ ႁဝ်းတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။
  • သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုၼ်ႈ
              ႁၼ်မီးဝႆႉၼ်ႂးလိၵ်ႈၼ်ႂးလၢႆးဝႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးမႃးမိူၼ်ၼင်ၵၢင်ၸ်ႂႁဝ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၼႆႉ လူႉၵွပ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လူႉၵွပ်ႈ လွင်ႈမဝ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ်သေ တႃႇတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈသုၼ်ၸ်ႂသင် လႄထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် ၶီႈၶႃ ပိူၼ်ႈယူႇ။


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ

             ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈမိူင်း ၽူႈမီးငိုၼ်းမီးၶမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶ်ႂႈယွၼ်းသင်ႇထိုင်ဝႃႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း၊ ႁ်ႂႈၽိုၵ်းပၼ် ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း။
  • ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 


                   သင်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈမီးတီႈၽိတ်းတီႈပိူင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႇ ပွႆဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယ်ႂႇယ်ႂႇ ၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts