ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ
                  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16.08.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း   01:00PM တေႃႇထိုင် 03:45PM လႆႈမႃးပၼ် ပၢင်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉ 10/11/12  ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီဝႆႉတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 58ၵေႃႉ။
                  လႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇ သၢမ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ −

  1. ႁ်ႂႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း
  2.  ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း
  3.  ၵွပ်ႈသင်ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ

                 ၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ တေမီးၶေႃႈထၢမ်ႇတွပ်ႇပႃးထႅင်ႈယူႇ။ တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း၊ တေမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ တေၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶူးသွၼ် ၽူႈမီး တၢင်းႁူႉတႆး ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉဝႆႉယူႇ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ


ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ


ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ

                 တေမီးလၢႆးၵၢၼ်ၼႄပႃး ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ Video File ပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈသေယူႇ။ တႃႇႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵႂၢမ်းႁူႉလႄႈတၢင်းမေႃၵေႃႈ လႆႈဝႃႈလွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉ။


  • ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် Video File ဢွၼ်ႇၶႃႈ                ႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွမ်ႇတူၺ်းယူႇၶႃႈ။ သင်မီးတီႈလူဝ်ႇမေး မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်း ၶဝ်ႈမႃး တီႈၼ်ႂး Facebook သေမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉလႆႈၶိုၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။
  • Sai Seng Serk
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts