ဝူꨓ္ꨵယဝ္ꨵꨅ္ꨮꨡမ္ꨲလီဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡꨓ္ꨟူꨵꨟꨓ္တဳလꨰင္းလီမဳးေꨀဳꨳ မီးတꨤင္းꨓမ္ ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵꨀုမ္ꨲꨀူဝ္ ယူꨲေꨀဳꨳမီးတꨤင္းꨓမ္။ ပꨱꨓ္ꨟူိဝ္မဳးေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ေပဳးꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮဝဳꨳ ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းတꨯး ꨓꨯ
လီလီꨟꨤꨯꨵꨟꨤꨯꨵ ꨟဝ္းလူဝ္ꨲေမဳ ꨁဝ္ꨳꨟဳꨡြꨀ္ꨲꨀꨓ္ေသ လူဝ္ꨲမီးꨀꨤꨓ္ Sharing ပꨤꨯးပိꨉ္ꨲꨉဳꨲ ပꨓ္ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ။ သူꨁဝ္ဝူꨓ္ꨵတူꨉ္းလူး ပီꨳ ꨓြင္ꨵꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨁꨤမ္ꨲသုိꨀ္းလူင္ပြင္ꨲꨅိုင္ꨳ သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳꨁဝ္ ေပꨵꨀိꨓ္ꨟဝ္း ꨡဝ္တꨤꨯꨅူိဝ္ꨵꨁိူဝ္းꨟဝ္း ꨓမ္ေတꨵꨓမ္ဝဳꨳယဝ္ꨵ။ လုꨀ္ꨵꨡဝ္ေတ ဝꨤꨯးမူိင္းꨟူမ္ꨳတုမ္ꨲလꨯꨳလြင္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းသꨤဝ္းေꨁဳ 1947 မဳးေတဳꨲထုိင္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းတꨯး ꨅꨤꨯးယိင္း ꨡꨓ္လꨯꨳလူꨵတꨤꨯ ꨁမ္ꨵသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳꨡဝ္တꨤꨯမဳး ꨡမ္ꨲꨀဳး ꨟူဝ္ꨟꨰင္မꨓ္းယဝ္ꨵ ꨁဳꨳထꨤင္ꨲေတꨵ။ ꨀူꨉ္းဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ သူꨁဝ္ တူꨉ္းလူး သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨡဝ္တꨤꨯ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းꨀဳးလဳး လူဝ္ꨲꨟီꨅဳꨲ ꨡမ္ꨲ
ပူꨓ္ꨵ ꨟူဝ္ပꨤꨀ္ꨲ မꨓ္း ꨁိူဝ္းꨀူꨓ္း ꨀဳးလဳး ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲမီးမူိင္း ꨡမ္ꨲမီးတီꨳယူꨲ ꨡမ္ꨲမီးဝꨤꨓ္ မီးမူိင္း ꨡမ္ꨲꨟူꨵလုꨀ္ꨵတီꨳလꨯꨳမဳး။ ꨀူꨉ္းဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨡမ္ꨲ ပူꨓ္ꨵ ꨓုိင္ꨳပီ သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨬလꨳ ꨀဳးလဳး မီးပꨓ္ꨟဳ ꨀꨓ္ ( misunderstand ) ꨀူꨳမူိင္းမူိင္း သꨤင္ꨳꨁꨤတ္း သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳ ထုိင္တီꨳ ဝဳꨳ ꨀူꨳ
မူိင္းမူိင္း ꨟꨤမ္ꨳꨁꨯꨤ ပꨓ္ꨀြင္ꨳ ( Weapons ) ꨬလꨳ ꨁꨯꨳꨁိုꨓ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္ထတ္းတူꨉ္း လြင္ꨳပိုတ္ꨲပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨲမီး ( Sanction Economic ) ေတဳꨲလူင္ပြင္ꨅ္ိုင္ꨳ သုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳꨁဝ္ꨀꨮဳꨲ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ။ ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲꨀဳး ꨕꨤꨯꨲꨀူိတ္းꨀုမ္
ꨓꨤꨯးꨡြင္ꨲသꨤꨓ္း ꨡꨓ္မꨓ္း လꨯꨳမဳး သူးꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္ꨳ တီꨳ Oxford ( Freedom of Oxford ) ꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ထုိင္တီꨳ ပူိꨓ္ꨳေပဳး ေတꨁိုꨓ္း သိမ္းꨡဝ္ꨁိုꨓ္း။ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ေပဳးပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ေမဳဝူꨓ္ꨵ ေမဳတူꨉ္း
ꨟꨓ္ထုိင္ꨓꨯ ꨁꨤဝ္းတꨤင္း 60 ပီပꨤꨯ ꨡမ္ꨲမီးလူင္ပြင္ꨲꨅိုင္ꨳ မူိင္းလꨯꨳ ꨟꨱတ္း ပꨓ္ꨟဝ္း မူိꨓ္ꨓင္ေသပြꨀ္ꨳ။ တꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ မီးဝꨤꨓ္ꨳ မီးမူိင္း မီးလိꨀ္ꨳလꨤꨯး မီးꨕဳꨲသဳꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳ မီးပိုꨓ္း ပဳးထꨰင္ꨳလူးꨀြꨓ္ꨲ ꨟꨱတ္းသင္
ေပဳးမဳးထတ္းတူꨉ္း သုꨓ္ꨳလꨯꨳꨟဝ္း ꨡꨓ္ꨀူꨳမူိင္းမူိင္း တꨤမ္းဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨟꨱတ္းသင္ ꨟဝ္းတုိꨀ္ꨵသူမ္းယူꨲလဳ။ ေပဳးမဳးထတ္းတူꨉ္း ꨀြပ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ လꨯꨳꨅ္ꨮ ယူꨲꨀတ္းꨀတ္းယꨱꨓ္ꨲယꨱꨓ္ꨲ ꨬလꨳ ေပဳးꨀဝ္လꨯꨳꨀိꨓ္ေꨀဳꨳေပဳးယဝ္ꨵ ꨕ္ꨮꨁꨯꨳလꨯꨳꨀိꨓ္ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀိꨓ္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ မꨓ္းꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨀꨤꨓ္ꨀဝ္ ꨟူꨵေမဳဝꨯꨵꨅ္ꨮ ꨅူိဝ္ꨵꨓꨓ္ꨀူꨉ္းꨬလꨳ ꨟဝ္းꨅြင္ꨲတူꨀ္းတꨱမ္ꨲ။ ေပဳးꨡဝ္
ꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳပꨱꨓ္ꨟꨰင္းေတꨵေတꨵ ꨁဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္း ꨡိတ္ꨲꨅေရး လိူဝ္ေသပိူꨓ္ꨳယဝ္ꨵ ေပဳးပိူꨓ္ꨳꨡဝ္ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းꨁဝ္တꨤꨯꨓုိင္ꨳေꨀဳꨵ ꨁဝ္ꨁိုꨓ္းꨡဝ္ပိူꨓ္ꨳတꨤꨯ သိပ္းေꨀဳꨵ။ မူိင္းမꨓ္းꨓꨯꨵ ေတမီးꨓ္ꨮးေꨀꨲ မူိင္းꨀဳးလဳ လြမ္ꨵꨟြမ္ꨳဝꨯꨵ။ ꨁဳꨳေꨀဳꨳꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ မီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮမူိꨓ္
ꨓꨓ္ေတꨵေတꨵယဝ္ꨵ။ လီꨅꨱပ္းꨅ္ꨮꨁဳꨳꨟူိဝ္ သူဝူꨓ္ꨵတူꨉ္းလူး မꨤꨓ္ꨳေပꨵꨀိꨓ္တꨯး ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ပူꨓ္ꨵမဳး 60 ပီပꨤꨯ ꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮေပဳး သ္ꨮꨲꨅ္ꨮꨟဝ္း ꨕူိဝ္မꨤꨓ္ꨳေပꨵꨀိꨓ္ တုိꨀ္းေတဳး ꨀဳးလဳး လူဝ္ꨲꨟီꨅဳꨲ ꨡမ္ꨲမီး ꨓုိင္ꨳပီꨶ
ꨀူꨳမူိင္းမူိင္း ေပဳးသꨤꨓ္ꨲꨁꨤတ္း ꨀꨮဳꨲꨀူꨳတီꨳ။ ꨁဳꨳေတꨵꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္တꨯးꨁိုꨀ္ꨵ ꨁꨯꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨯး ꨟူꨵပိုꨓ္းတူဝ္ꨀဝ္ဝဳꨳ လုꨀ္ꨵလ္ꨮမဳး ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္းꨅꨱတ္ꨳꨅꨱတ္ꨳꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳမီးပိꨉ္ꨉဳꨲꨬလꨳ ေမဳꨁဝ္ꨳꨟဳꨡြꨀ္ꨲ

ꨀꨓ္ေတꨵေတꨵယဝ္ꨵ။

သူိဝ္ꨟꨀ္ꨵမူိင္း
ShanStateDefenceArmy


Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts