ယြꨓ္ꨵသင္ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨅꨤတ္း ꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္းꨀꨓ္
ထုိင္မဳးꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းပီꨶꨓꨯꨵ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨅꨤတ္း လြꨯတꨯးလꨰင္း ꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္
ပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္ꨳꨀꨓ္ ယြꨓ္ꨵသင္ သုိꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း RCSS/SSA ꨁဝ္မူိဝ္ꨳꨕြင္းယꨤမ္း သြꨓ္ꨀꨤꨓ္
သုိꨀ္းတီꨳလြꨯတꨯးလꨰင္းယဝ္ꨵ ေသပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨉဳးပီꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ယိုဝ္း ။ တီးꨓꨯꨵ ေပဳးꨡဝ္
တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨀဝ္ꨲꨁဳꨳလꨤတ္ꨳေတꨵ ယြꨓ္ꨵသုိꨀ္းတꨯး လြꨯတꨯးလꨰင္း RCSS/SSA ꨁꨮꨤင္ꨓဳꨳလိꨓ္သုိꨀ္းꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨅြင္ꨲပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္းꨀꨓ္။ ပူꨓ္ꨵမဳး သြင္လိူꨓ္ꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း 701 ꨁဝ္ ပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨁိုꨓ္း ထူꨀ္ꨳꨉဳး ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ꨉဳး ယိုဝ္းꨬလꨳ လူꨵꨀꨮဳꨲ 2 ေꨀဳꨵ ယဝ္ꨵ ꨉဳး ꨉြပ္း 4 ေꨀဳꨵ။ သုိꨀ္းလြꨯ ꨁဝ္ယူꨲလꨯꨳယူꨲ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨓꨓ္ꨵ တင္းလင္မꨓ္း သမ္ꨵမီးꨕ္ꨮ ꨕ္ꨮသမ္ꨵ ပꨓ္ ꨟꨰင္းꨁဝ္။ ေပဳးမဳးတူꨉ္း ပီꨳꨓြင္ꨵလြꨯ ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲ လူင္းလꨤꨯးမုိဝ္း ပဳးꨅြမ္းꨓ္ꨮး NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) ေပဳးတူꨉ္းလီလီꨓꨯꨵ တꨤင္းလင္ꨁဝ္ ꨀူꨓ္းပꨓ္ꨟꨰင္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္သုိꨀ္း ꨁꨤင္ KIA/KIO ယဝ္ꨵ။မူိဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမဳးꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅုမ္းသုိꨀ္းꨁꨤင္ ꨁဝ္ꨀꨯꨵꨀꨯꨵလꨤတ္ꨳဝဳꨳ ꨁꨯꨳꨡုမ္လြင္ꨳငမ္းယꨱꨓ္ꨬလꨳ ꨁꨯꨳလꨤတ္ꨳꨀꨤꨓ္မူိင္း (Peace and Political Dialogues) ထုိင္မဳး ꨀမ္း NCA ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ꨟꨱတ္းသင္ꨁဝ္သမ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ꨁဝ္ꨳပဳးလဳ ??? ေပဳးတူꨉ္းꨀꨮဳꨲတူꨉ္းမဳး လꨤꨯးသုိꨀ္းꨁꨤင္ ꨟꨱတ္းꨅူိဝ္ꨵꨓꨯꨳꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းꨓင္ꨀꨓ္ ꨕိတ္းေမဳးꨀꨓ္ယဝ္ꨵ (Public War) ေပဳးꨡဝ္တင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳလꨤတ္ꨳေတꨵ သင္ဝဳꨳပꨱꨓ္မူိင္း Democracy မဳးေတꨵေတꨵ ꨓꨯ သꨤမ္ပူꨓ္ꨓꨯꨵ သြင္ပူꨓ္ ပꨱꨓ္တꨯး ယူꨲဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ ꨓ္ꨮးမူိင္းꨁꨤင္။ ေပဳးꨟꨱတ္း Election မဳး မူိင္းꨁꨤင္ ꨓꨯꨵ ꨁꨤင္ ꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ယဝ္ꨵ တꨯးꨟဝ္းသမ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ယဝ္ꨵ ꨁꨤင္ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳ ꨁဝ္ꨳပဳး ꨓ္ꨮး NCA တဳꨲေတꨡုမ္ ꨀꨤꨓ္မူိင္း ။ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္တင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ေတဳꨲထုိင္ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵ သုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ ယူꨲလꨯꨳေꨀဳꨳ ယြမ္ꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵ သုိꨀ္းꨁꨤင္ꨲ ꨁဝ္မီးတင္းလင္ယဝ္ꨵ။တူꨉ္းꨬလꨳ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨳ ꨟဝ္းသုိꨀ္းꨁꨤင္ မဳးꨡဝ္ꨀꨮဳꨲ ꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨁဝ္ သမ္ꨵꨡမ္ꨲ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨅုမ္း သုိꨀ္းလြꨯ သမ္ꨵ သူင္ꨲပꨓ္ သုိꨀ္းꨁꨤင္တိꨀ္းတိꨀ္း ꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳပြင္ꨲဝဳꨳပꨱꨓ္ယြမ္ꨵသင္လဳ ???? ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ သူပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ယဳꨲေပလိုမ္း မူိဝ္ꨳ 1947 ꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းသူမ္းꨀꨮဳꨲ သင္လꨤꨯလꨤꨯ သူꨅဝ္ꨳ ꨅြင္ꨲꨟူꨵꨟဳး ???? ထီꨵꨓုိင္ꨳꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းသူမ္း မူိင္းတꨯး ပꨓ္မူိင္းꨁꨤင္ မူိဝ္ꨳဝꨓ္းထီꨵ 27.1.1947 ꨡိူဝ္ꨳ ꨓꨯꨵꨵ လူး ꨅြင္ꨲ လုꨀ္ꨳလုꨀ္ꨳလꨤꨓ္ꨳလꨤꨓ္ꨳ ꨟဝ္းသမ္ꨵ ꨟူꨵꨟဳး မူိဝ္ꨳꨀူꨳပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵ မူိင္းꨁꨤင္ꨲ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨓဳꨳတီꨳ ꨡုပ္ꨵပုိူင္ ꨅဝ္ꨳꨘဳꨵမူိင္းမိတ္ꨲ ။ ယြမ္ꨵꨟဝ္း ꨡမ္ꨲေမဳဝူꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ေမဳတူꨉ္းꨅြမ္းငဝ္းလꨤꨯးꨬလꨳ ထီꨵသြင္ မဳး သူမ္းပꨓ္ သုꨓ္လꨯꨳꨟဝ္း (Demand) ꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨁီꨳꨁဳꨳ ပိူꨓ္ပꨰတ္ꨳယဝ္ꨵေတဳꨲထုိင္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨯ ယဝ္ꨵ။ထုိင္မဳးꨀမ္းꨟဝ္း မူိင္းတꨯး ယဳꨲေပ ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းသူူမ္းပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵလြꨯꨁဝ္ထꨰင္ꨳလဳ ။ယြမ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳ RCSS/SSA (Restoration Council Shan State / Shan State Army ) ꨟဝ္းꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨱင္းသုိꨀ္းဝꨯꨵ ꨟꨮ္ꨳသုိꨀ္းတꨯး ꨟဝ္းမီးꨓမ္ ꨟꨮ္ꨳꨡꨰꨓ္ꨟꨰင္းꨟဝ္း မီးꨓမ္။ ေပဳးꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီးꨟꨰင္းသုိꨀ္း ေပဳးꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီး ꨡဳꨲꨓဳ ꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨁꨯꨳꨟꨱတ္းသင္ ꨟꨱတ္းꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ꨡဳꨲꨓဳ ꨓꨯꨵ ေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳတဳ ꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္ ေတဳꨲꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္း ေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္ တီꨳꨕူꨳꨁꨰꨓ္ ꨟဝ္းယဝ္ꨵ။ꨀြပ္ꨳꨓꨯ သူꨅဝ္ꨳ မီးတင္းꨟူꨵသင္ မီးပိင္ꨉဳꨲ သင္ေꨀဳꨳ ꨁဝ္ꨳမဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨬလꨳ ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵ သူမီး။ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ယဳꨲေပꨀူဝ္ꨟꨱတ္းသုိꨀ္း ယဳꨲေပꨀူဝ္တုꨀ္ꨵ ယဳꨲေပꨀူဝ္တꨤꨯ သင္သူꨡြꨓ္ꨀꨓ္ပꨯꨤꨳꨡြꨀ္ꨲ မူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨀꨮဳꨲတိꨀ္းတိꨀ္း ꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းလꨱꨂ္ꨵ ယဝ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ꨀူꨓ္းꨁုိူဝ္းပိူꨓ္ယဝ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ ꨁမ္း ꨟဝ္းသမ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ ꨁီꨳꨁဳ ပိူꨓ္တိꨀ္းတိꨀ္းယဝ္ꨵ။တူꨉ္းꨬလꨳ ပီꨓြင္ꨵလြꨯꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္မဳးေတတꨤင္ꨲ တပ္ꨵသုိꨀ္း TNLA ꨓꨯꨵ တုိꨀ္ꨵမီးမဳး 5 ပီပꨤꨯꨀူꨉ္း ꨡꨰꨓ္ꨳꨟꨰင္း ꨁဝ္ꨓꨯꨵ ထုိင္တီꨳ ဝဳꨳꨅုမ္းသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳပꨰတ္ꨳꨀꨮဳꨲ ငꨤꨯငꨤꨯ ယြꨓ္ꨵ သင္ ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းမီးပꨤꨯးꨟူꨵꨁဝ္ ꨬလꨳ ပီꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ဝူꨓ္ꨵတူꨉ္းꨬလꨳ။ေတဳꨲထုိင္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ သုိꨀ္းလြꨯ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨁိုꨓ္းသူင္ꨲ ꨀူꨓ္းသုိꨀ္းတꨯးꨟဝ္းꨬလꨳ ေပဳꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨟဝ္းမဳး။ ထုိင္မဳးꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းပီ ꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳ RCSS/SSA ေꨀဳꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳဝꨮꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨳေသ ꨓ္ꨮးꨡꨓ္ RCSS/SSA ꨀူမ္းလꨯꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮေတꨡမ္ꨲ လꨯꨳꨉြပ္းꨟꨱတ္းသုိꨀ္း ။ ဝꨤꨯးသုိꨀ္း လြꨯတꨯးလꨰင္း ꨟဝ္းꨀုိတ္း ယိုဝ္းယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨉြပ္းသုိꨀ္းတီꨳလ္ꨮ ꨡမ္ꨲယြꨓ္းꨀူꨓ္းသုိꨀ္းတီꨳလ္ꨮယဝ္ꨵ ။ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းမူိင္းꨟဝ္း မီးꨟူ မီးတဳ ꨬလꨳ ပြင္ꨲလꨰင္း မဳးေသ လိူဝ္ေသဝဳꨳ မဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္း တူဝ္ꨅ္ꨮꨕ္ꨮမꨓ္း ꨟင္းꨀူꨉ္း။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း လူဝ္ꨟူꨵꨀꨤꨓ္မူိင္း ꨓမ္ꨓမ္ ေပဳးပꨱꨓ္သုိꨀ္း မဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္းေꨀဳꨳ လူဝ္ေမဳ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း ꨓမ္ꨓမ္။လꨤꨯးတုိꨀ္းမီးလꨤꨯမꨱဝ္း လꨤꨯေလဳတပ္ꨵသူိဝ္ꨘꨯးပꨱꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨟိုဝ္ ꨅူိဝ္းꨀꨮဳꨲꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨓꨯꨵ ေပဳꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨟဝ္းေꨀဳꨳ ထူꨀ္ꨲလီ ꨟူꨵဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္းေꨀဳꨳ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ သင္ဝဳꨳꨁဳꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး ꨕိတ္းꨀꨮဳꨲ ဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ ꨟꨀ္ꨵပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨬလꨳ မူိင္းတꨯးꨁဳꨳ။
သူိဝ္ꨟꨀ္ꨵ မူိင္း
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts