တြꨓ္ꨳထိုင္ သိုꨀ္းꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨟူဝ္လြꨯတꨯးလꨰင္းꨁဝ္ꨁꨣꨳသိုꨀ္းတꨯးꨓိူဝ္လြꨯတꨯးလꨰင္း ဝꨤꨯးꨀိုတ္းသိုꨀ္းယဝ္ꨵ ꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ꨳေꨀꨣꨳꨁꨯꨳလူꨵ မꨣးလြꨯးလြꨯးယဝ္ꨵ မꨤင္ꨲ လြင္ꨳ ꨀူꨓ္းပꨣꨲꨳ တ္ꨮꨳ ꨁꨯꨳꨟꨱတ္းသင္ꨟꨱတ္း ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓိူဝ္ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨅြမ္း ꨅြမ္းလြင္ꨳꨀꨤꨓ္ပꨤꨯးမꨤင္ꨲ မီးꨓꨯꨵ ꨓ္ꨮးꨅုမ္း RCSS/SSA ꨅိုဝ္ꨳလူꨵ မꨣးလြꨯးလြꨯးယဝ္ꨵ သင္ ပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨀူꨓ္းလူင္ꨁဝ္ ꨁꨯးꨟ္ꨮꨳꨟူꨵ ꨟꨓ္ꨅြမ္းꨀူꨳလြင္ꨳꨁꨣꨳ။ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳငိꨓ္းꨁꨤဝ္ꨲ မꨣးꨓꨯꨵ လြင္ꨳလီꨡမ္ꨲ ေပꨣးꨟꨓ္ ပꨱꨓ္လြင္ꨳꨟꨯꨤꨵ လꨤꨯလꨤꨯꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ ။ သင္ ပꨱꨓ္လꨯꨳꨁဳꨳ ꨟဝ္းေꨀꨣꨳပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨟꨀ္ꨵ ꨁိူဝ္း  ေ ꨀꨣꨵ ꨓိုင္ꨳꨬ  လꨳꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳလꨤတ္ꨳလြင္ꨳ သိုꨀ္း ꨟဝ္းတီꨳယြမ္း မꨓ္း ꨁꨯꨳေမးပꨓ္ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ။ ေပꨣးꨀုမ္ꨲ ယူꨲ ꨓ္ꨮး Chaing Mai ေသꨀိꨓ္လီယူꨲ ꨀူꨉ္းေတꨵ မိူင္းတꨯး ꨬ  လꨳ ꨀူꨓ္းသိုꨀ္းေတꨵ ေတပꨱꨓ္ꨟိူဝ္မꨣး မိူ္ဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨀိုတ္းသိုꨀ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ။ꨁꨣꨳꨁꨯꨳယြꨓ္း ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲꨟူဝ္ꨁဝ္ ꨟꨱတ္းꨟ္ꨮꨳꨟူꨵ ꨅြမ္းတꨤင္းတꨮ္ꨳ ꨀူꨳလြင္ꨳꨁ။ ေပꨣးလꨤတ္ꨳသိုဝ္ꨳသိုဝ္ꨳ ꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳꨟ္ꨮꨳꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ꨳ သိုꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း ꨬ  လꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲꨟူဝ္ ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသိုꨀ္း ꨁဝ္ꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ꨳလူꨵ ꨁဳꨳ ။ ꨁꨣꨳꨡမ္ꨲ ယိုꨓ္းꨡꨓ္းတဳꨲ ေသꨵ ꨁꨣꨳ။ ꨁꨣꨳꨁꨯꨳေမးပꨓ္ꨀူꨉ္းꨁ ꨓ္ꨮးꨁꨣꨳ(facebook)ေꨀꨣꨳ သိုꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း မီးတꨤင္းꨓမ္ꨬ လꨳ ေတပြင္ေတꨟူꨵ ꨅြမ္းယူꨲ ꨅိုဝ္ꨳလီꨓꨯꨵ တဳꨲ ေတလꨯꨳꨓꨯꨵ ယꨤပ္ꨲ ေတꨵ ေတꨵ ယဝ္ꨵ  ေပဳးတြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨅိုဝ္ꨳလူꨵ ေတꨵ ငꨯꨤꨳ ေတꨵ ေတꨵ ယဝ္ꨵ ။မိူဝ္ꨳꨕြင္းꨀိုတ္းသိုꨀ္းꨓꨯꨵ မꨓ္းမီးလြင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ꨓမ္ေတꨵ ယဝ္ ေပꨣးပꨱꨓ္ပြꨯးတိုꨀ္ꨵ ꨀꨓ္မꨣး ေပꨣး 2015/6 ꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳတူꨉ္းလꨤꨯးမꨓ္းꨀူဝ္ပꨱꨓ္မိူဝ္ꨳꨓင္ꨲ  လꨤꨯးꨅဝ္းမိူင္းꨅိုꨓ္ꨳ ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းေꨀꨣꨳယုမ္ꨲ ယꨤမ္သူꨅဝ္ꨳယူꨲ ꨀူꨉ္း သတိꨵ ။ ꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨕြင္ꨳꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁꨣꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္းꨡꨓ္ꨁꨯꨳတင္ꨲ လꨤတ္ꨳꨬ  ꨓꨳ ေတꨵ ꨓမ္ယူꨲ ꨀူဝ္ပိူꨓ္ ꨡꨣးꨠꨣး ꨟဝ္းꨓင္ꨲꨀꨓ္ꨬ  လꨳ ေတယြꨓ္းꨀိုတ္း လိꨀ္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။ꨓမ္ꨵ ယꨤမ္သိုꨀ္းလြꨯတꨯးꨠꨰင္း ꨬ  လꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲꨟူဝ္ꨟဝ္းယူꨲ တꨣေသꨁꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts