ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ (Don't think)

Date :  27.02.2022  Time : 09:00


 

 1. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈလီေတႃႇႁဝ်း မိူၼ်ႁဝ်းလီေတႃႇပိူၼ်ႈ  ပႃႈၼႃႈႁဝ်းလီပႃႈလင်ႁဝ်း #ၸ်ႂၵူတ်ႉေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 2. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ  ပႃႈၼႃႈပၼ်ၵၢၼ် ပႃႈလင်ပ်ႂႉတူၺ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈတူၵ်းၵၢၼ်ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 3. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶတ်းၸ်ႂၵႃႈႁိုဝ်ေတလႆႈၶိုၼ်းၵႃႈၼၼ်ႉ တီႈၶတ်းၸ်ႂယူႇႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃးေသ ပိူၼ်ႈပ်ႂႉဢႃးလႃးဝးႁဝ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 4. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးၵဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉဢမ်ႇပဵၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပႃးႁဝ်းေသပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 5. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉထိုဝ်ပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇၼ်ႂးသၢႆတႃပိူၼ်ႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇဝႆႉၵႃႇၶၼ်ႁဝ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 6. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈေတၸွႆႈႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းၸွႆႈပိူၼ်ႈ   ေတႃႇၼင်ႇၽွင်းယၢမ်းပိူၼ်ႈလႆႈၵိၼ် တၢင်းၵူဝ်လႆႈႁွင်ႉႁႃႁဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 7. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်သ်ႂႇၸ်ႂေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 8. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ   ၼမ်ႉၸ်ႂလီၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇေမႃသုတ်းသဵင်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇၼွင်ၼမ်ႉႁႅင်ႈဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 9. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ   ပိူၼ်ႈေတတူၺ်းထိုင်ႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းတူၺ်းထိုင်ပိူၼ်ႈ   ေပႃးလူဝ်ႇလႆႈလီလႆႈပဵၼ်မႃး ၼ်ႂးမၢၵ်ႇတႃပိူၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ႁဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 10. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ယုမ်ႉၶူဝ်ယူႇႄလႈ ၵဝ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ   တီႈဢၼ်ၵဝ်လႆႈၼမ်ႉတႃတူၵ်းႄလႈ ႁွင်ႉႁႆႈမႃးၼ်ႂးလပ်းသိင်ႇေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 11. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇပိူၼ်ႈတင်းၵူဝ်ပူၼ်ႉပိူၼ်ႈႄလႈ သုင်လိူဝ်ေသၶဝ်ေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 12. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ဢၵျၢင်ႉႁဝ်းေတေမိူၼ်ဢၵျၢင်ႉပိူၼ်ႈ  တီႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ေသ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမၢၵ်ႈမီးေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 13. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ယူႇလဵၼ်ယဵၼ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ဢၢႆႈငိူဝ်ႈ  တီႈဢၼ်ယူႇယဵၼ်ေသ  လႆႈႁူႉၼမ်ႉၸ်ႂသူၶဝ်ၵႂႃႇေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 14. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၶုၼ်ႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင်ေၵႃႈႁဵတ်း  တီးမ်ႂးႁဵတ်းႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃၵႂႃႇေၵႃႇမီးတင်းၼမ်။
 15. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းပိူၼ်ႈေတမိူၼ်ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး  တီႈၸုမ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းေသ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉႁဝ်းႁႃးပႅတ်ႈေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 16. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းေတမၼ်ႈၵိုမ်း  ဝၢႆးလိုၼ်းမႃးေၵႃႈ လႆႈၽႃႇပႅတ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈ မီးတင်းၼမ်။


                ၼ်ႂးေလႃးၵလူင်ၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးသင်မၼ်ႈၵိုမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း  ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႈေတႃႈၼင်ႇၼၼ်  မိူဝ်းၼႃႈၽ်ႂေတပဵၼ်သင် ၊ ? ေတပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး ? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  #ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၺ်း  ေတတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇေတႃႇေၵႃႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts